Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: ipari és formatervezõ mérnök;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben
való eligazodás segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A
tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A tantárgy előadásai online formában zajlanak, a Moodle rendszeren keresztül.
- A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok I.
A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplők jellemzői. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
2. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok II.
A makrogazdasági teljesítmények mérése, a mérés problémái. Az SNA mutatók
4. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. Pénz és bankrendszer
A pénz és a pénzhelyettesítők; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. Pénzkereslet és pénzkínálat
6. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Egyensúly és egyensúly-hiány a makrogazdaságban
A fogyasztási kereslet tényezői, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénzkínálat szabályozása kétszintű bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei, típusai. Stagfláció és defláció.
8. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
9. Növekedés és ciklikusság
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezői, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük a kibocsátás növelésében. A tőkével kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
Gazdasági ciklusok. Az akcelerátor és a multiplikátor-hatás.
10. Az előadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Az állam gazdasági szerepe
A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
12. Szóbeli számonkérés online formában
13. Szóbeli pót számonkérés online formában
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
 
Kötelező irodalom: Horváth István Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 4044 Budapest, 2015.
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2012