Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 24 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatóknak a tantárgy átfogó ismereteket nyújt a közgazdaságtan elméleti összefüggéseiről, a makrogazdaságtan fogalmairól. A hallgatók a
szerzett tudás révén el tudnak igazodni a mindennapi gazdasági életben, megértik a körülöttük zajló gazdasági folyamatokat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadások oktatása online formában valósul meg a félév során. A tananyag számonkérése is online szóbeli vizsgaként zajlik a félév végén. Ennek pontos
időpontjáról a Moodle rendszer felületén kapnak a hallgatók részletes tájékoztatást.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Közgazdaságtan tárgya és alapfogalmai. Makrogazdaság szereplői, termék- és jövedelemáramlás a gazdaságban
2. Makrogazdaság teljesítményének számbavétele. Árupiaci kereslet összetevői
3. Pénz-, hitel- és bankrendszer. Munkapiac, munkanélküliség
4. Infláció. Gazdasági növekedés, ciklusok.
5. Gazdaság állami szabályozása (fiskális és monetáris politika).
6. Nemzetközi gazdaságtan alapfogalmai
7. Online szóbeli vizsga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek, elektronikus jegyzet, KGK, ÓE
Ajánlott irodalom: Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyűjtemény BMF KGK 2002