Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: A 2020-21 I. félévre érvényes (konzulens által aláírt) megfelelően kitöltött előzetes diplomamunka feladatlap leadási határideje 2020. április 30. Határidőn túl csak engedélyezett dékáni méltányossági kérelemmel adható le konzulens által aláírt, megfelelően kitöltött előzetes diplomamunka feladatlap.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 15 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A tanulmányok lezárásaként a hallgatók szakdolgozatot készítenek, mely bizonyítja, hogy a hallgató a tanultakat komplex módon egy adott
témával összefüggésben, konstruktív módon használni tudja. Az MSc szakon a szakdolgozathoz tartozó konzultációk száma minimálisan 6, melyet a
hallgató a végzés előtti utolsó két szemeszterben köteles teljesíteni. A harmadik szemeszterben konzultáció formájában (2 alkalom), a negyedik
szemeszterben pedig a „Diplomamunka” c. tárgy felvételével (4 alkalom). A diplomamunka konzulense szakmai iránymutatást adhat a hallgatónak, de nem
a diplomamunka szerkesztője/lektora/társszerzője.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belső konzulenssel a belső konzulens által meghatározott időpontokban és módon.
- A konzulens által javasolt ütemezésben folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belső konzulens felé az általa kért
módon és határidőre.
- A Diplomamunkára vonatkozó formai és tartalmi követelményeknek megfelelő dolgozat határidőre történő leadás a szükséges nyomtatványokkal
együtt. Lásd: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf

A konzultációk (min. 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
- A hallgatónak a konzulens által meghatározott módon és ütemezésben kell a konzultációkon részt venni.
- A formai/tartalmai/szakmai követelmények és/vagy határidők be nem tartása estén a hallgató letiltásra / törlésre kerül, és a tantárgyat újra
fel kell venni, illetve az új határidőknek megfelelően kell eljárni.
A dolgozatírásra a TVSZ és az Ügyrend ide vonatkozó pontjai relevánsak!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A regisztrációs héten, illetve legkésőbb a szorgalmi időszak első hetében ismételt kapcsolatfelvétel az belső konzultációs feladatokat elvégző oktatóval, a téma egyeztetése, pontosítás, és a dolgozat témavázlatának véglegesítése.
2. A "Diplomamunka végleges feladatlap" leadása a GTI titkárságán, október 31-ig (téma pontos címe, a dolgozat tartalmi vázlata) – az ehhez szükséges nyomtatvány a honlapon megtalálható!
http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga
3. Folyamatos konzultációk a konzulenssel.
FIGYELEM: a belső konzulenssel a hallgatónak a konzulens által meghatározott módon és ütemezésben kell találkoznia, amikor bemutatja munkáját, és megbeszélik a további haladási irányt. A konzultációkon való meg nem jelenés illetve a formai/tartalmi/szakmai meg nem felelés miatt a diplomamunka beadása megtagadható!
4. A végleges dolgozat bemutatása a konzulensnek a konzulenssel egyeztetett időpontban és módon. Itt már csak kisebb módosításokra van lehetőség.
5. A konzulensi napló leadásnak határideje (2020. december 15.)! A konzulens által aláírt napló hiányában a hallgató letiltásra kerül!
6. A diplomadolgozat leadása a megadott formai/tartalmi/szakmai követelményeknek megfelelően a konzulensnek a konzulenssel egyeztetett időpontban és módon 2020. december 15-ig
A követelmények részletesen megtalálhatók http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf linken.
7. Jelentkezés a záróvizsgára az intézetben, ahol a konzulense dolgozik!
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláírás
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!
 
Egyéb segédletek: A diplomamunkához kapcsolódó teendők kivonata: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf