Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Prof. Dr. Takács István Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 5 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgynak nem célja a tárgyévi adóváltozások részletes bemutatása, viszont célja, hogy tárgyalja az üzleti vállalkozások szemszögéből az
állam feladatait, az államháztartás rendszerét és annak költségvetési következményeit (pazarló versus takarékos állam), a költségvetés
alrendszereit, a költségvetés szerkezete és az alrendszerek kapcsolatát, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának összefüggéseit: adók, egyéb
államháztartási bevételek és a kiadások szerkezetét, arányait, azok változását a gazdaságpolitika prioritásainak függvényében, az adóterhelés
összefüggéseit és a gazdasági szereplők adófizetési hajlandóságát, a támogatások rendszerét, a közszféra és a magánszféra üzleti együttműködését,
a közjavak szerepét és az externáliák gazdaságtanát, az NGO-k és a költségvetés kapcsolatát, valamint a korrupció összefüggését a
költségvetéssel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 magyar és 2 idegen nyelvű szakcikkből cikkenként 1500 ±100 karakter terjedelmű kivonat készítése és megküldése a félévi utolsó konzultációját
megelőző napig.
A vizsga módja: vizsga: írásbeli esszé megküldése legkésőbb meghirdetett vizsgaidőpont kezdete előtt 48 órával; prezentáció időtartama 10 perc,
amit további 10 perc időtartamú vita követ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége; Az államháztartás rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei és fő szabályai;
Az államháztartás bevételei és kiadásai; Alrendszerek;
Államháztartási kontroll; Maastrichti kritériumok és teljesülésük; Az államháztartás és a gazdaság legfontosabb adatai, mutatószámai.
2. Az adózás elméleti alapjai: Adótörténelem; Az adóhatóság szervezetfejlődése; Közgazdasági elméletek az adózástól;
Az adózás elvei, az adótörvények alapelvei; Az adózás egyéb jogszabályi háttere
Jelentősebb adónemek jellemzői
3. Közjavak szerepe, az externáliák gazdaságtanának lényegi összefüggései
4. Támogatásrendszer: A támogatások elméleti alapjai
A magyarországi támogatási rendszer fejlődése
Az EU támogatásrendszere
Támogatási alapok és működésük; „De minimis” támogatások. Az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó legfontosabb internetes honlapok
5. Köz- és magánszféra üzleti együttműködése – PPP
Feketegazdaság – korrupció és költségvetés
NGO-k és a költségvetés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevői:
• Az egyéni feladat (esszé): 60%
• Prezentáció, kérdések (védés): 40%.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga: témalistából választott téma 12-15 oldal terjedelmű esszé jellegű kidolgozása (min. 10 magyar és idegen nyelvű, nem tananyag forrás
feldolgozásával); valamint 10 perc időtartamú szóbeli prezentációja (ppt vagy Prezi használatával)
 
Kötelező irodalom: Lentner Cs. (2013): Közpénzügyek és államháztartástan. SALDO Kiadó. Budapest. 342 p
Ajánlott irodalom: Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Pénzügyi Szemle, Portfolio.hu, Heti Világgazdaság) előadásokon ajánlott cikkei.
Cullis, J. - Jones, P. (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula Kiadó, Budapest. 658 p.
Belyó P. (2008): A rejtett gazdaság természetrajza, SALDO, Budapest, 254 p.
Takács I (szerk.) (2008): Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése (OTKA K63231 kutatás). Gödöllő: Szent István
Egyetemi Kiadó,. 253 p. (ISBN:978-963-269-075-9)
Takács-György K , Kurunczi-Orosz I , Takács I (2008): Some experiences of PPP-projects in Hungarian higher education. OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE
3:(39) pp. 71-81.
Takács I , Csapodi P , Takács-György K (2011): Corruption as a deviant social attitude. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 2011:(1) pp.
27-43.