Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus elsődleges célja, hogy felvázolja a hallgatóknak a külkereskedelmi ügyletkötés folyamatát, alapvető tényezőit, kockázatait és nehézségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív részvétel online.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A külkereskedelem szerepe a világgazdaságban
2. A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
3. A külkereskedelmi ügyletek fejlődése
4. A külkereskedelmi ügyletkötés szereplői
5. Az ajánlattétel
6. A szerződéskötés
7. Az ügylet lebonyolítása és teljesítése
8. Az ügyleti kockázatok kezelése I.
9. Az ügyleti kockázatok kezelése II.
10. Az ügyletkötés folyamata és sajátosságai
11. Az ügyletkötő feladatai
12. A teljesítés pénzügyi vetületei
13. Az ügyletkötésre vonatkozó speciális szabályok
14. Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2017): A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása és alapvető technikái, Óbudai Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: Bíró, G. (2013): A nemzetközi kereskedelmi szokványok jelentősége az INCOTERMS 2010 szabályainak tükrében, Iustum Aequum Salutare IX. 2013/3., 133-148. oldal
Constantinovics, M., Sipos, Z. (1999): Külkereskedelmi technika – külpiaci kockázat, felsőfokú külkereskedelmi ismeretek a korszerű piacgazdaság számára, Aula
Kiadó, Budapest
Constantinovics, M., Sipos, Z. (2014): Nemzetközi üzleti technikák, Akadémiai Kiadó, Budapest
Danka, L. (2007): Kereskedelmi technika, Miskolci Egyetem, Miskolci Marketing Műhely, Miskolc
Danka, L. (2013): Külkereskedelmi technikák 2., Miskolci Egyetem, Miskolci Marketing Intézet, Miskolc
Fojtik, J., Takács, B. (2008): Nemzetközi üzleti tevékenység: alapismeretek. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Carbocomp Nyomda, Pécs
Kozár, L. (2011): Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest
Sándorné, Ú. É. (2004): Nemzetközi elszámolások, Perfekt Kiadó, Budapest
Törzsök, E. (2009): Külkereskedelmi technikai ismeretek 1. Külkereskedelmi ügyletek - külkereskedelmi szerződések, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet, Budapest
Törzsök, É., Sájer, I. (2008): Külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest