Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok aktív integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények bemutatásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatóknak csoportosan prezentációt kell készíteniük egy adott témában. Ennek sikere az aláírás feltétele és a végsõ jegy 50%-a.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlõdésének állomásai.
2. Környezetbarát marketing elõzményei és lehetséges zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés.
3. Környezetbarát magatartás definiálása – szûkebb és tágabb értelmezés
4. Környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései.
5. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A demográfiai jellemzõik.
6. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A pszichográfiai jellemzõk szerepe az azonosításukban.
7. Fogyasztói csoportok szegmentálása környezettudatosság alapján.
8. Egy hazai kutatás eredményei a környezetbarát fogyasztói magatartás következetességének témakörében. Kutatási problémák és megoldásuk.
9. Környezettudatos fogyasztói mozgalmak: az önkéntes egyszerûség , tudatos vásárló egyesületek.
10. Környezetbarát szabályozás. EU elõírások, hazai törvények és elõírások.
11. A legújabb hazai kutatási eredmények a témakörben.
12. A legújabb nemzetközi kutatási eredmények a témakörben.
13. Dolgozatok prezentálása
14. Dolgozatok prezentálása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat, ami a jegy 50%-a, a másik 50 % a prezentációra kapott pontszám.
Értékelése:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87-100 pont jeles
Aki a szorgalmi idõszak során egyáltalán nem, vagy nem megfelelõ minõségben prezentál és így nem szerzi meg az aláírást, az a vizsgaidõszak elsõ 10 napjában pótolhat. Ez azt jelenti, hogy az általam pótlásként a 14. héten kijelölt témából önállóan elkészített prezentációt tart szóbeli számonkérés formájában.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli
 
Kötelező irodalom: Az elõadás anyaga és a hallgatók rendelkezésére bocsátott cikkek.