Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A jog és az állam fogalmának megismerése, a magyar jogrendszerről használható ismeretek megszerzése, mely alkalmassá teszi a hallgatókat arra,
hogy jogalkalmazó állampolgárként jogi ügyleteikben, szerződéses jogviszonyaikban, valamint a gazdasági életben alapvető jogi ismeretekkel
rendelkezzenek, illetve átlássák a Magyar Köztársaság jogalkotási, jogalkalmazási rendszerét, megismerjék az Alaptörvényt és a kiemelt
fontosságú, alapvető jogviszonyokat szabályozó normákat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon a részvétel kötelező.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, jogi norma, a jogi norma szerkezeti elemei, jog, jogszabály.
Az állam kialakulása.
2. Jogállam, jogállamiság.
Jogalkalmazás és közigazgatás.
3. Jogágak.
Jog és hatalom. Hatalommegosztás.
4. Jogalkotás.
Igazságszolgáltatás.
5. Alternatív vitarendezési módszerek.
Magyarország helyi önkormányzatai.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga, melynek elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Kohloffer-Mizser Csilla (2017): Államigazgatási és jogi ismeretek –egyetemi jegyzet
Magyarország Alaptörvénye