Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvető jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetővé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet későbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdasági jog kialakulása, fejlõdése, jellemzõi funkciói, jogági kapcsolatai.
A gazdasági jog Magyarországon.
2. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok. A gazdasági élet fontosabb szerzõdései: tulajdon-átruházási szerzõdések, vállalkozási szerzõdés, eredmény- és használati kötelmek, ügyviteli, banki és biztosítási szerzõdések .
3. A gazdasági életben résztvevõk: az állam, mint a gazdasági élet alanya, a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok, a szövetkezet.
4. A gazdasági társaságok: a gazdasági társaságok közös szabályai: alapítás, szervezet, a
törvényes mûködés biztosítékai, tagsági jogviszony, felelõsség, megszûnés.
5. A gazdasági társaságok: az egyes társasági formákra vonatkozó külön szabályok.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a
vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog (Typotex, 2008.)
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006)


 
Egyéb segédletek: 2007.évi LXI.tv.