Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 20
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
 
Előtanulmányi feltételek: A megszerezhető kreditpontok (210) 80%-ának teljesítése
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): megfelelt/nem megfelelt
 
Oktatási cél: A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakmai
gyakorlathoz szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatban történő fejlesztése, az anyageszköz- technológia ismeretek és gyakorlati
jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az
innovációs készség fejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Megfelelően kitöltött, aláírással és pecséttel hitelesített együttműködési megállapodás leadása (leadás határideje a szakmai gyakorlatot megelőző félév
szorgalmi időszakának utolsó hete) két példányban, az egyik példány az intézeti adminisztrációnál, a másik példány a Gazdálkodó Szervezetnél marad.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A Szakmai gyakorlat tárgyhoz rendelt kreditpontok megszerzésének feltétele a szakmag gyakorlat teljesítése, és az erről szóló, a Gazdálkodó Szervezet által kitöltött igazoló lap, kompetencia értékelés, valamint 10-15 oldalas beszámoló és a munkanapló szakintézetnél történő leadása. Határidő: a szakmai gyakorlatot követő hét utolsó napja!
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Megfelelt/nem megfelelt bejegyzés
 
Egyéb segédletek: A kari honlapon megtalálható "Szakmai gyakorlat rendje" http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/szakmai-gyakorlat-rendje-2015-09-10.pdf