Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: A 2020-21 I. félévre érvényes (konzulens által aláírt) megfelelően kitöltött előzetes szakdolgozat feladatlap leadási határideje 2020. április 30. Határidőn túl csak engedélyezett dékáni méltányossági kérelemmel adható le konzulens által aláírt, megfelelően kitöltött előzetes szakdolgozat feladatlap.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens irányításával
egy félév alatt elvégezhető. Igazolja azt, hogy a hallgató kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában és képes
a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására. A
szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat a felvetett problémához
kapcsolódóan, valamint a témához illeszkedő és elvárt szakirodalom ismertetését, melyekre alapozva képes meghozni a szakmai következtetéseit. A
szakdolgozat sikeres megírásával a hallgató tanúbizonyságot tesz a szakmája műveléséhez szükséges alkalmasságáról.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belső konzulenssel.
- Folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belső konzulens felé.
- Határidőre történő dolgozat leadás a szükséges nyomtatványokkal együtt, megadott formátumban

FIGYELEM:
- A konzultációk (min. 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
- A hallgatónak a szorgalmi időszak minden hónapjában havonta legalább egyszer konzultálnia kell a témavezető oktatóval!
- A határidők be nem tartása estén a hallgató letiltásra / törlésre kerül, és a tantárgyat újra fel kell venni, illetve az új határidőknek
megfelelően kell eljárni.
A dolgozatírásra a TVSZ és az Ügyrend ide vonatkozó pontjai relevánsak
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismételt kapcsolatfelvétel a belső konzultációs feladatokat elvégző oktatóval, a téma egyeztetése, pontosítás, és a dolgozat témavázlatának véglegesítése.
2. A dolgozat előkészítése.
3. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
4. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel (ajánlott a dolgozat szakirodalmi hátterének áttekintését itt már véglegesíteni).
5. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
6. Végleges szakdolgozati feladatlapok átvétele az intézeti titkárságon (tavaszi félév: március 31, őszi félév: október 31.). Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel (itt célszerű a gyakorlati részt elkezdeni).
7. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
8. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
9. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
10. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
11. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
12. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
13. Konzultációs napló leadása az intézet titkárságán. A dolgozat véglegesítése.
A konzulens által aláírt napló hiányában a hallgató aláírása megtagadható!
A konzultációs napló aláírásához legalább négy alkalommal szükséges konzultálni!
14. Konzultációs napló leadása az intézet titkárságán. A dolgozat véglegesítése.
A konzulens által aláírt napló hiányában a hallgató aláírása megtagadható!
A konzultációs napló aláírásához legalább négy alkalommal szükséges konzultálni!
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláírás
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!
 
Egyéb segédletek: A szakdolgozathoz kapcsolódó teendők kivonata: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf