Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A jog és az állam fogalmának megismerése, a magyar jogrendszerről és közigazgatásról hasznos ismeretek megszerzése, mely alkalmassá teszi a
hallgatókat arra, hogy jogalkalmazó állampolgárként jogi ügyleteikben, szerződéses jogviszonyaikban, valamint a gazdasági életben alapvető jogi
ismeretekkel rendelkezzenek, illetve átlássák Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási rendszerét, megismerjék az Alaptörvényt és a kiemelt
fontosságú, alapvető jogviszonyokat szabályozó normákat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tematika szerinti előadásokon való részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az állam –és jogtudomány rendszere, a jogrendszer tagozódása
2. Jogalkalmazás. Jogviszony, jogi tények, jogszabály.
3. Jogérvényesülés. Jogtétel, jogszabály, közzététel.
4. Jogi normák fajtái. Jogi norma érvényessége, kötelező ereje. Jogi norma (teljes magatartási szabály)
5. Jogforrási rendszer sajátosságai. Jogképződés. Jogalkotás-jogforrás. A jog fogalma.
6. Államszerkezet, államszervezet, az állam sajátosságai.
7. Az állam és a társadalmi-gazdasági környezet kapcsolata. Állami szervek rendszere.
8. Az állam rendeltetése. A modern állam kialakulása. Alaptörvény. Jogalkotási törvény.
9. A polgári jog a magyar jogban, a gazdasági társaságok joga, cégjogi alapok.
10. A magyar büntetőjog alapjai.
11. Munkajogi alapok.
12. Közigazgatási eljárás alapjai. Magyarország helyi önkormányzati rendszere.
13. Családjog, gyermekvédelem, mediáció.
14. Elővizsga, írásbeli.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, melyre 60 perc áll rendelkezésre.
 
Kötelező irodalom: Patyi András, Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében), Dialóg Campus Kiadó, 2012
Ajánlott irodalom: dr. Lapsánszky András: Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (I. kötet), Wolters Kluwer COMPLEX Kiadó, 2013
Ajánlott továbbá az előadások alapját képező, az előadásokon feldolgozott és tanult jogszabályok ismerete. A hatályos magyar joganyag képezi az
ajánlott irodalom alapját, különösen a/az

- Alaptörvény
- 2010. évi CXXX. törvény A jogalkotásról
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- 2011. évi CXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2012. évi I. törvény A Munka törvénykönyvéről
- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről
- 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról