Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a projektmenedzsment alapvető fogalmait és bemutassa a projektek sikeres megvalósításához vezető lépéseket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív jelenlét online.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, típusai
2. A projektmenedzsment feladatai, az EPM szintjei
3. A projektmenedzsment fejlődéstörténete
4. A projekt életciklusa
5. A projektmenedzsment stakeholderei I.
6. A projektmenedzsment stakeholderei II.
7. A projektteam és a projektirányítás
8. A projektdokumentumok bemutatása, a WBS lényege
9. Kockázat és bizonytalanság a projektmenedzsmentben
10. A projekttámogatás eszközei, a projekttervezés alapmódszerei
11. A projektorientált szervezetek jellemzése
12. A pályázatok típusai
13. A pályázatkészítés lényegesebb pontjai
14. A pályázatok és projektek kapcsolata
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
Minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2015): A projektmenedzsment alapjai és módszerei, Óbudai Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: Yescombe, E. R. (2008): A projektfinanszírozás alapjai
Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest
Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Modern Gazdasági Ismeretek
Eric Verzuh (2006): Projektmenedzsment, HVG könyvek, Budapest