Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvető jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetővé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás, és
amelyet későbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári- ill. társasági jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon történő megjelenés és a zárthelyi dolgozat eredményes megírása a vizsgára bocsátás feltétele.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jogi alapfogalmak. A jog kialakulása, fejlõődése, társadalmi szerepe. Az állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak. A jogforrás fogalma.
Jogi alapfogalmak. A jogszabály fogalma, szerkezete. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség és a jogalanyok egyes csoportjai.
2. Alkotmányjog. Az Alkotmány jelentősége, helye és szerepe a magyar jogrendszerben. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek.
3. Alkotmányjog. Az állami szervezetrendszer. A népképviseleti szervek szervezete, működése, feladatköre (az Országgyűlés, az önkormányzati képviselő-testületek).
4. Alkotmányjog. Az államigazgatási szervek rendszere, feladataik. Az államigazgatási eljárás.
5. Alkotmányjog. Az igazságszolgáltatás szervei, az ügyészségek, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék.

6. Polgári jog. A polgári jog alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
7. Polgári jog. A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése (általában és konkrétan). A közös tulajdon és használati jogok.
8. Polgári jog. A kötelmi jogviszony. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdéses jogviszony alanyai, tárgya és tartalma.
9. Polgári jog. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok: a szerzõdés létesítése, módosítása, érvényessége, a szerzõdéses mellékkötelezettségek, a szerzõdés teljesítése, a szerzõdésszegés esetei.
10. A szerzõdéses jogviszony megszûnése
Polgári jog. Felelõsség szerzõdésen kívül okozott károkért. Az öröklés.
11. Polgári jog. A személyi jogok: a személyhez fûzõdõ jogok polgári jogi védelme, a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok.
12. Társasági jog. A Magyarországon mûködõ vállalkozási formák és fõbb jellemzõik (a gazdasági jog alanyai).
13. A gazdasági társaságokra vonatkozó általános jogi szabályozás, a gazdasági társaságok alapítása, szervezete, törvényességi felügyelete, átalakulása, stb.)
14. Társasági jog. A gazdasági társaságok külön szabályai (KKT, BT, KFT, RT).
Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Az előadáson elhangzott ismeretanyag a tananyag
Ajánlott irodalom: Magyarország Alaptörvénye
Új Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény