Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG3MBLE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk látogatása a TVSZ -ben foglaltak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak. A makrogazdaság teljesítményének mérése. Körforgás modell. Fogyasztás és megtakarítás, beruházás.
2. Egyensúlyi jövedelem, IS függvény. Pénzpiac, LM függvény
3. Árupiaci kereslet levezetése. Munkapiac és a makrokínálati függvény levezetése. Makroegyensúly.
4. Munkanélküliség. Infláció. Növekedés.
5. Költségvetési politika. Monetáris politika.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következőképpen alakul:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetőség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Horváth István:Makroökonómia mérnököknek c. jegyzet
Horváth I. - Láhm Sz. - Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan I. KJK, 1990
Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia Aula 1999