Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy előadásai online formában zajlanak, a Moodle rendszeren keresztül. A gyakorlatok offline, azaz személyes formában kerülnek megtartásra, amíg a
rektori utasítás engedi azt. A gyakorlatokon maszk viselése kötelező. A gyakorlatok nem kötelezőek, betegség tünetei esetén nem engedett a közösség védelmében a
gyakorlaton való részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkérdései. A határhaszon elmélet legfontosabb kategóriái és összefüggései. A mikroökonómia alapfogalmai. A fogyasztói magatartás vizsgálata, optimalizáció. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. Termelõi magatartás. A termelés technikai összefüggései. Költségek és profitok. Rövid és hosszútávú költségfüggvények.
3. Piaci szerkezetek. Kompetitív vállalat kínálati magatartása. A tiszta monopólium profitmaximalizálása. Természetes monopóliumok. Monopolista verseny.
4. Termelési tényezõk piaca. Munkapiac. Tõkepiac. Természeti erõforrások piaca.
5. Monopolhatások az erõforrások piacán. Külsõ gazdasági hatások.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Mûszaki Kiadó 1993