Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a projektmenedzsment alapvető fogalmait és bemutassa a projektek sikeres megvalósításához vezető
lépéseket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív részvétel online.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, típusai
2. A projektmenedzsment feladatai, az EPM szintjei
3. A projektmenedzsment fejlődéstörténete
4. A projekt életciklusa
5. A projektmenedzsment stakeholderei I.
6. A projektmenedzsment stakeholderei II.
7. A projekt stratégiai eszközei
8. A projektteam és a projektirányítás
9. A projektdokumentumok bemutatása, a WBS lényege
10. Kockázat és bizonytalanság a projektmenedzsmentben
11. A projekttámogatás eszközei, a projekttervezés alapmódszerei
12. A projektorientált szervezetek jellemzése
13. A projektmenedzsment legújabb eszközei, trendjei
14. Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2015): A projektmenedzsment alapjai és módszerei, egyetemi jegyzet, Óbudai Egyetem, Budapest
Ajánlott irodalom: Yescombe, E. R. (2008): A projektfinanszírozás alapjai
Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest
Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Modern Gazdasági Ismeretek
Eric Verzuh (2006): Projektmenedzsment, HVG könyvek, Budapest