Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelő pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy Blended Learning formájában zajlik. Az elméleti tananyag E-learning formában kerül elsajátításra, melyet heti egy gyakorlat egészít ki. A
GYAKORLATOK A FÉLÉV SAJÁTOS HELYZETE MIATT (korornavírus helyzet) ONLINE FORMÁBAN, A MICROSOFT TEAMS FELÜLETEN KERESZTÜL ZAJLANAK REAL TIME AZ ELŐRE KIÍRT
IDŐPONTOKBAN!
Az egyes témák végi tesztek kitöltése kötelező! A záróteszt megírása kötelező! A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-
ben rögzített értéket! Két darab zárthelyi dolgozat megírása minimum 50%-ra egy előre megbeszélt időpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz időértéke
2. A pénz kialakulása
3. Bankrendszerek
4. Monetáris politika
5. Bankügyletek -1
6. Bankügyletek -2
7. Zárthelyi dolgozat – 1
8. Értékpapírok
9. Pénzügyi piacok
10. Fizetési forgalom
11. Fiskális politika
12. Nemzetközi pénzügyi alapok
13. Zárthelyi dolgozat – 2
14. Pótzárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):

Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Pénzügyek alapjai, Digitális tananyag (KMOC)
Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai - elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába.2011, OE jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)
Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006