Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A jog és az állam fogalmának megismerése, a magyar jogrendszerről és közigazgatásról hasznos ismeretek megszerzése, mely alkalmassá teszi a
hallgatókat arra, hogy jogalkalmazó állampolgárként jogi ügyleteikben, szerződéses jogviszonyaikban, valamint a gazdasági életben alapvető jogi
ismeretekkel rendelkezzenek, illetve átlássák Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási rendszerét, megismerjék az Alaptörvényt és a kiemelt
fontosságú, alapvető jogviszonyokat szabályozó normákat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tematika szerinti előadásokon való részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, a jog, a jogi norma.
2. A jogszabály fogalma.
3. Jogágak.
4. Jog és hatalom. Hatalommegosztás.
5. Az állam szervezetrendszere.
6. Az állam kialakulása.
7. Az állam fogalma.
8. Magyarország Alaptörvénye.
9. Jogállam, jogállamiság.
10. Jogalkotás.
11. Jogalkalmazás. Közigazgatás.
12. Igazságszolgáltatás.
13. Alternatív vitarendezési módok.
14. Elővizsga, írásbeli.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli, e-learning vizsga, melyre 60 perc áll rendelkezésre.
 
Kötelező irodalom: Patyi András, Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében), Dialóg Campus Kiadó, 2012
Ajánlott irodalom: dr. Lapsánszky András: Közigazgatási jog - Fejezetek szakigazgatásaink köréből (I. kötet), Wolters Kluwer COMPLEX Kiadó, 2013
Ajánlott továbbá az előadások alapját képező, az előadásokon feldolgozott és tanult jogszabályok ismerete. A hatályos magyar joganyag képezi az
ajánlott irodalom alapját, különösen a/az

- Alaptörvény
- 2010. évi CXXX. törvény A jogalkotásról
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- 2011. évi CXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2012. évi I. törvény A Munka törvénykönyvéről
- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről
- 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról