Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lendvay Marianna;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy írásbeli dolgozat a szorgalmi idõszak 10. hetében, idõtartama: 60 perc. Az elérhetõ pontszám 50%-a a vizsgára bocsátás feltétele. A dolgozat csak egyszer pótolható, órarendi idõn kívül megadott idõpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõségügy alapjai és fejlõdése.
2. A minõségellenõrzés módszerei.
3. A minõségirányítási rendszerek és szabványaik.
4. Az MSZ EN ISO 9000:2001-es szabványsorozat. A gyakorlati bevezetés kialakult módszere.
5. A minõségirányítás dokumentációs rendszerének felépítése.
6. A teljes körû minõségirányítás (TQM) alapelvei, bevezetésének lépései.
7. Minõségtechnikák: a „7 régi eszköz”.
8. A folyamatos javítás további eszközei.
9. Minõségfejlesztés módszerei: minõségköltségek tervezése, minõség-díj pályázatok, önértékelés, minõségfunkciók lebontása (QFD), hibamód és – hatáselemzés (FMEA).
10. A folyamatmenedzselés összetevõi, a kulcsfontosságú folyamatok meghatározásának módja.
11. A folyamatjavítás modellje, az egyes lépésekhez szükséges teendõk, a teljesítménymérés dimenziói. A Balanced Scorecard (BSC) módszer.
12. A benchmarking tevékenység értelmezése, típusai, az alapvetõ benchmarking-modell.
13. Az „üzleti folyamatok újjászervezése” (BPR) tevékenység értelmezése, a reengineering-tevékenység modellje.
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSZ-ben biztosított lehetõség szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, idõtartama 60 perc. Elégséges értékelést az a hallgató kaphat, aki maximálisan elérhetõ pontszám 50%-át teljesíti. A vizsgára való felkészülést elõzetesen közzétett tematika segíti.
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László – dr. Novothny – Szened – dr. Lendvay: Biztonságtechnikai, környezetvédelmi és minõségbiztosítási alapismeretek, BMF-KVK-1192. Bp. 2005.
Ajánlott irodalom: Koczor Zoltán szerk: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland Akadémia, Budapest, 2001.
Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe BMF 2000.
Arthur R. Tenner-Irving J. Detoro: teljes körû minõségmenedzsment (TQM), Mûszaki Könyvkiadó. Budapest. 1997.
Bálint Julianna: Minõség – Tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg. Terc Kft. Kiadó. Budapest. 2001.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.