Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a legfontosabb közgazdasági elmélet és módszertan döntésorientált megközelítésű gyakorlati alkalmazására készülnek fel, megismerve a
legfontosabb piacgazdasági kategóriákat, működési sajátosságaikat, kiemelve az egyéni, vállalati döntésekkel a kapcsolatukat. Az előadásokon a
vezetői döntéseket alátámasztó, segítő módszerekkel való ismerkedés történik, a gyakorlatokon különböző üzleti feladatok, tevékenységek megismerése
valósul meg, amely magába foglalja az esetpéldák feldolgozását, gyakorlati kalkulációk, modell számítások elkészítését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése kollokvium jegy megszerzésével valósul meg. A Moodle-ban található Üzleti gazdaságtan narrált előadás vázlatok és választható
témalista alapján egyéni feladatok megoldása a követelmény. A vizsga formája írásbeli vizsga, amit kiegészít egy egyéni téma esszészerű kidolgozása és
prezentálása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás (1. témakör): Bevezetés. Alapfogalmak. Érdekstruktúra. Formák. (Üzleti vállalkozás - gazdasági tevékenység). Életciklus. Termékszerkezet kérdések (Vállalkozás elméletek. Érdekstruktúra.)
Gyakorlat: Magyarországi vállalati struktúra, jellemzése (KSH adatbázis alapján)
2. Előadás (2. témakör):
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák)
3. Előadás (2. témakör) : Hatékonyság. Eredmény
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák) - számítási feladatok I.
4. Előadás (3. témakör): Költség, költségfüggvény. (Költség, önköltség - költséggazdálkodás, méretek - ár.)
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák, fedezet) - számítási feladatok II.
5. Előadás (4. témakör): Értékteremtő folyamatok. Erőforrás sajátosságok.
Gyakorlat: Környezet elemzési módszerek (PEST, PESTEL, STEEP) szerepe
6. Előadás (4. témakör folyt.): Értékteremtő folyamatok. Erőforrás sajátosságok.
Gyakorlat: Termékpálya, termékszerkezet értelmezése a kkv szektorban. Egyéni feladat, témaválasztás, esettanulmány
7. Előadás: 2020. október 23. - oktatási szünet.
Gyakorlat: u.a.
8. Előadás (5. témakör): Gazdálkodás. Értékcsökkenési leírás üzleti gazdasági szerepe. Tárgyi eszközgazdálkodás területei. Vagyonelem értékelés
Gyakorlat: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (beruházás, üzemfenntartás) I.
Cost and profit analysis
9. Előadás (6. témakör): Gazdálkodás. Tárgyi eszközgazdálkodás területei. Beruházás. I-II.
Gyakorlat: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (termelési szerkezet és beruházás kapcsolódások) II.
10. Előadás (7. témakör): Gazdálkodás. Forgóeszközgazdálkodás területei. I-II.
Gyakorlat: Prezentáció I.
11. 2020. november 20. Oktatási szünet
Gyakorlat: Prezentáció II.
12. Előadás (8. témakör): Gazdálkodás. Innováció a gazdálkodásban.
Gyakorlat: Vállalati stratégiák - esettanulmány
13. Előadás (9. témakör): Innováció a gazdálkodásban. Gazdálkodás. Információ. Információ az üzleti folyamatokban.
Gyakorlat: Prezentáció III.
14. Előadás (10. témakör): Gazdálkodás. Emberi erőforrás. Összegzés
Gyakorlat: Prezentáció IV.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevői:
• Írásbel vizsgadolgozat: 50 pont (Itt 60% az értékelés feltétele!)
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont (A félévközi opcionális feladatokkal +10 pont szerezhető.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás feltétele: Határirőre bedott két esszé, prezentáció és a a legalább elégségesre megírt zárthelyi.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -előadások vázlata (ppt)
Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Ajánlott irodalom: Anthony, R. N.–Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009 (ISBN 978-963-545-512-6); Turčeková,N. –
Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies
Grant No. 61200004. 109. p; Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund
´s, Visegrad University Studies Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p; Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemző-e a stratégiai
gondolkodás az Észak-magyarországi régió kkv-szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott
cikkei.