Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2014/15/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: AA termékmix elsõ két elemének jelentõségével, jellemzõivel és használatával ismerkedjenek meg a hallgatók. Az elmélet és a gyakorlat megmutatásával és
esettanulmányokon keresztüli begyakoroltatásával felkészítse õket a késõbbi együttmûködésre a vállalkozások egyéb funkcionális területeivel (pl.: K+F,
pénzügy, logisztika.)
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 A gyakorlatokon részvétel
 A házi dolgozat leadása és prezentálása határidõre
 A félévközi terepmunkák elvégzése határidõre
 A félévközi követelmények számítása:
- 40% - 1. házi dolgozat,
- 40% - 2. házi dolgozat dolgozat,
- 20% - félévközi munkák
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A félév során kettõ feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak egyénileg, vagy maximum 3 fõs csoportokban.
A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A dolgozatokat a második konzultációs órán kell leadni és prezentálni.
A dolgozatokat és a ppt-ket (emlékeztetõ dia formájában, azaz 1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében,
kizárólag a gyakorlatvezetõnek lehet leadni.

1. feladat: Saját megfigyelése alapján –mystery shopping- alapján mutassa be egy szabadon választott szolgáltató 3 P-jét.
Fogalmazza meg következtetéseit, javaslatait.
A dolgozat felépítése
- Fedlap
- Tartalomjegyzék
- Kutatás célja, kutatás körülményei
- Megfigyelési lap,
- Eredmények bemutatása
- Következtetések, javaslatok

A dolgozat terjedelme 7-9 oldal.

2. feladat: kérdõíves megkérdezés alapján (10 fõ megkérdetése) készítsen két –egymással versenyzõ- szabadon választott szolgáltató cégrõl
imázsprofilt.
Az eredmények alapján értékelje röviden a két szolgáltató minõségét, fogalmazza meg következtetéseit, javaslatait.

A dolgozat felépítése
- Fedlap
- Tartalomjegyzék
- Kutatás célja, kutatás körülményei
- Kérdõív (a szolgáltatásokra vonatkozóan kb15 releváns jellemzõ legyen megnevezve és személyes kérdések is legyenek a végén: nem, életkor
stb.)
- Eredmények, imázsprofil bemutatása
- Következtetések, javaslatok
- Melléklet: a kitöltött kérdõívek

A dolgozatok és a prezentációjuk leadási határideje: a második konzultáció idõpontja és helyszíne.
A házi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Szolgáltatás fogalma, típusai, jellemzõi
2. Kiselõadások
3. Kiselõadások
4. Szolgáltatásmenedzsment I.: People
5. Kiselõadások
6. Kiselõadások
7. Szolgáltatásmenedzsment II: Physical evidence
8. Kiselõadások
9. Kiselõadások
10. Szolgáltatásmenedzsment III: Process
11. Kiselõadások
12. Kiselõadások
13. Szolgáltatás minõség fogalma
14. A szolgáltatásminõség modellje
Prezentáció
 
Kötelező irodalom: Az elõadások anyaga
Tamus Antalné Dr: Szolgáltatásmarketing és –menedzsment
Ajánlott irodalom: Józsa L. – Piskóti I. – Rekettye G. – Veres Z.: Döntésorientált marketing KJK – KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005.