Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: : A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit-hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait
ismerhetik meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az elõadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30
százalékot. További követelmény az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve bemutatása, az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20 pontot kell
teljesíteni. A félévközi jegy továbbá két 30 pontos zárthelyi dolgozat egyenként legalább 50 százalékos teljesítésével szerezhetõ meg. Az elsõ
zárthelyi megírására a félév közepén, a másodikra az utolsó elõtti szemináriumon kerül sor. A zárthelyik a szorgalmi idõszak utolsó óráján, illetve
a
TVSZ szerint a vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján pótolhatók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetõségük, a marketingkommunikáció határterületei, a marketingkommunikáció fejlõdése
2. Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
3. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
4. Közterületi reklámok tervezése, a hatékonyság mérése
5. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv + mozi)
6. On-line marketingkommunikáció I.
7. On-line marketingkommunikáció II.
8. Direkt marketing - CRM és kapcsolati marketing
9. Értékesítésösztönzés – vásárok, kiállítások, merchandising
10. Vásárlásösztönzés – nyereményjátékok, árengedmények, jutalmak, bemutatók
11. Eladáshelyi marketing
12. Corporate Identity
13. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
14. 5M, a kampánytervezés folyamata. Ügynökségek bevonása (brief, kreatív tervezés, ütemezés, elõtesztelés)
Tisztességtelen reklám fogalma, hazai tapasztalatok
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.