Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Villamosmérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: :. Felkészíteni a hallgatókat a mérnöki munka legfontosabb menedzseri vonatkozásaira a globális piacgazdasági körülményei között, hogy az üzleti
életben, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni munkahelyükön. A globális gazdaság kihívásainak való
megfelelés érdekében a tantárgy a stratégiai gondolkodásmód és a probléma megoldási készségek továbbfejlesztéséhez kíván hozzájárulni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Órákon való részvétel TVSZ szerint
Aláírás feltétele továbbá elemző házi dolgozat elkészítése az utolsó órára
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ipari rendszerek menedzselésének általános elvei és alapfogalmai Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok.
2. A tudományterület fejlődése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok.
3. A döntéshozatal jellemzői, szintjei és technikái .Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben
4. Vezetői alkalmasság, vezetői készség. A vezetés funkciói. A vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények
5. A fejlesztés és a működtetés pénzügyi, gazdasági elemzésének módszerei.
6. A vevői, illetve felhasználói igények felmérése.
7. A versenytársak potenciáljának összehasonlító elemzése Stratégiai tervezés módszerei.
8. Szervezeti célok A jövő irányvonalainak megtervezése A kapacitások rövid és hosszú távú tervezése
9. Motivációs elméletek. A vezetői ösztönzés.
10. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában A vezetők és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák.
11. Minőségmenedzsment. Innováció menedzsment Tudásmenedzsment.
12. Információ menedzsment. Benchmarking Logisztikai menedzsment
13. Munkamódszerek és termelékenység Projektmenedzsment módszerek
14. ZH.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhető el. A zárthelyi értékelése következőképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség, az írásbeli dolgozatokra kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja a félévközi jegyet. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a 14. héten..
 
Kötelező irodalom: Koltai T.:A termelésmenedzsment alapjai I.,(Egyetemi jegyzet),Műegyetemi Kiadó, 2001
Koltai T.:A termelésmenedzsment alapjai II.,(Egyetemi jegyzet),Műegyetemi Kiadó, 2003
Dr. Kocsis József: Menedzsment műszakiaknak (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2000).
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körű minőségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,Budapest, 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.