Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A polgári jogi jogviszonyok ismeretén keresztül a gazdasági társaságok magyarországi jogi szabályozása. Magyarország Alaptörvényéből kiindulva a
Polgári Törvénykönyv 3. könyve és 6. könyve rendelkezései alapján megfelelő ismeretek megszerzése a társasági jog területén.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv, szerkezete, Harmadik Könyv, struktúra. A jogi személy fogalma, sajátosságai. Gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok.
2. Egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság. 2006. évi V. törvény, cégeljárás, alapfogalmak.
3. A gazdasági társaságok szervezetére, vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok, a társaság képviselete.
4. A gazdasági társaságok törvényes működésének biztosítékai: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, cégbírósági törvényességi felügyelet. Közkereseti társaság és betéti társaság. Korlátolt felelősségű társaság. Mellékszolgáltatás, pótbefizetés, üzletrész.
5. Elővizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az előadásokon a részvétel kötelező.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti Jog, Typotex, 2014
Magyarország Alaptörvénye
2013. évi V. törvény A Polgári törvénykönyvről
MOODLE rendszerben feltöltött tananyagok