Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozás keretébe illesztve a hallgatók ismerjék meg a vállalkozások munkajogi környezetét, illetve a munkáltató-
munkavállaló jogviszony alapvetõ kérdéseit az esetlegesen felmerülõ problémákat gyakorlatias megoldással legyenek képesek értelmezni és kezelni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozatok sikeres megoldása a 4. és 11. héten. Mindkét dolgozat három részbõl épül fel: 1) rövid teszt jellegû kérdés-válasz; 2)
definíciók,
fogalmak röviden; 3) megadott témában hallgatói vélemények kifejtése a tanultak alapján.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. ea: A munkajog alapvetõ elemei
labor: A jogelvek érvényesülése a gyakorlatban példákon, jogeseteken keresztül
2. ea: A munkaügyi kapcsolatok rendszere makro- és mikroszinten
labor: A szakszervezetek jogosítványai. A Kollektív Szerzõdés.
3. ea: A munkaviszony lényeges tartalmi elemei I
labor: A munkaviszony létesítésének feltételei
4. ea: A munkaviszony lényeges tartalmi elemei II
labor: Különbözõ típusú munkaszerzõdések készítése. 1. ZH
5. ea: A munkaidõ, munkaidõ keret, pihenõidõ, távollét
labor: A munkaidõ beosztásának szabályai munkáltatói, munkavállalói oldalon
6. ea: A munka díjazásának szabályai, a munkabér védelme
labor: Javadalmazási lehetõségek, bérformák. Béren kívüli juttatások, cafeteria rendszer.
7. ea: Felelõsség a munkajogban I.
labor: A munkáltató kártérítési felelõsségének egyes eseti gyakorlati példákon keresztül
8. ea: Felelõsség a munkajogban II.
labor: A munkavállaló kártérítési felelõsségének esetei gyakorlati példákon keresztül
9. ea: A kinevezett vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezések
labor: Manager szerzõdés készítése
10. ea: A távmunka végzés esetei, szabályai
labor: Távmunkában foglalkoztatott szerzõdése, lehetõségei
11. ea: Munkaerõ kölcsönzés
labor: A szabadság kiadásának szabályai ezen belül munkáltatói intézkedés, munkavállalói kérelem készítése. 2. ZH
12. ea: A munkaviszony megszüntetése
labor: A munkaügyi vita problémája. Keresetlevél készítés munkaviszony jogellenes munkáltatói megszüntetése kapcsán.
13. ea: Az egészséges és biztonságos munkavégzés szabályai
labor: A munkabaleset fogalma, kivizsgálásának szabályai Szondáztathat-e a munkáltató?
14. ea: A csoportos létszámleépítés szabályai.
labor: Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, de lehetõség van megbeszélt témában beszámoló készítésére is. A
vizsga
írásbeli és szóbeli.
 
Kötelező irodalom: dr. Bodnár Lilla (2012): Az új munka törvénykönyve munkavállalóknak, Complex Kiadó, ISBN 9789632249858
Ajánlott irodalom: 2017. januártól hatályos Munka törvénykönyve: https://edutax.hu/munka-torvenykonyve/

Kardkovács Kolos (szerk., 2012) Szerzők: Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert: Az új munka törvénykönyvének magyarázata. HVG-ORAC
Kiadó, ISBN 978 963 258 141 1; Harmadik, hatályosított kiadás