Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozás és a vállalkozók világának közelebb hozása a hallgatókhoz. A A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges
legfontosabb
ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításához.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges
9. Zárthelyi
13. Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea: A vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny
Gyak: Új vállalkozás indítása, ötletgyûjtés
2. Ea: A vállalkozás folyamata
Gyak:Termék és piaci környezet felmérés
3. Ea: A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret
Gyak: Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. Ea: A vállalkozás helyzetértékelése
Gyak: Az üzleti tervezés
5. Ea: Válságmenedzselés
Gyak: Tõkeszükséglet számítás
6. Ea: Csõd, felszámolás, végelszámolás
Gyak: Vállalkozási forma megválasztása
7. Ea: Vállalkozási formák áttekintése
Gyak: Egyéni vállalkozás indítása
8. Ea: Korlátlan felelõsségû vállalkozások
Gyak: Társasági szerzõdés készítése
9. Ea: Korlátolt felelõsségû társaság
Gyak: ZH
10. Ea: Részvénytársaság
Gyak: Mûködési terv (SZMSZ, ÁKN terv)
11. Ea: Franchise
Gyak: Optimális üzemméret tervezés
12. Ea: Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
Gyak: Piaci értékesítési módszerek
13. Ea: Az állami tulajdon szerepe
Gyak: Fejlesztési lehetõségek és források
14. Ea: Hitel felvétel elõkészítése
Gyak: Feladatbeadás és értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A évközi jegy kialakításának módszere:Az elméleti és gyakorlati számonkérések legalább 60 %-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: 0 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Óbudai Egyetem, Budapest, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. � Peters, M.P.: Vállalkozás
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)