Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes; Dr. Kadocsa György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti
gondolatok
megvalósításában
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. Zárthelyi
13. Házi dolgozat leadás (Moodle-rendszeren keresztül!)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ea: A vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny
Gyak: Induló vállalkozás folyamata. Ötletgyûjtés, piaci környezet
2. Ea: A vállalkozás folyamata
3. Ea: A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret
Gyak: Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. Ea: A vállalkozás helyzetértékelése
5. Ea: Válságmenedzselés
Gyak: Üzleti tervezés és a vállalkozás indítása
6. Ea: Csõd, felszámolás, végelszámolás
7. Ea: Vállalkozási formák áttekintése
Gyak: Esettanulmányok feldolgozása
8. Ea: Korlátlan felelõsségû vállalkozások
9. Ea: Korlátolt felelõsségû társaság
Gyak: ZH (az eddigi teljes anyagból)
10. Ea: Részvénytársaság
11. Ea: Franchise
Gyak: Vállalkozási forma megválasztása (fõbb jellemzõk áttekintése)
12. Ea: Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
13. Ea: Az állami tulajdon szerepe
Gyak: Feladatbeadás és értékelés ( vállalkozás indítás, üzleti terv, átvilágítás, jó példa) 12-15 oldal terjedelemben
14. Ea: Munkaügyi ismeretek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli, küszöbértéke 60 % + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Óbudai Egyetem, Budapest, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Kadocsa Gy. (2013): Vállalkozások szervezése. Amicus Kiadó, Budapest
Antal Zs., Dobák M. (2016): Vezetés és szervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest
Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd, D. (2016): Entrepreneurship. McGraw-Hill/Irwin
Katona, F. (2014): Kisvállalati marketingtervezés idõbeliségének vizsgálata. In: Nagy Imre Zoltán (szerk.) Vállalkozásfejlesztés a XXI. században :
IV. tanulmánykötet. 451 p. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest, pp. 233-244.

 
Egyéb segédletek: Moodle-ba feltöltött ajánlott tartalmak