Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gépészmérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Kadocsa György;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 8 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók a legfontosabb közgazdasági elmélet és módszertan döntésorientált megközelítésû gyakorlati alkalmazására készülnek fel, megismerve a
legfontosabb
piacgazdasági kategóriákat, mûködési sajátosságaikat, kiemelve az egyéni, vállalati döntésekkel a kapcsolatukat. Az elõadásokon a vezetõi
döntéseket
alátámasztó, segítõ módszerekkel való ismerkedés történik, a gyakorlatokon különbözõ üzleti szituációk megoldása valósul meg, amely magába
foglalja
az
esetpéldák feldolgozását, gyakorlati kalkulációk, modell számítások elkészítését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése egyéni feladat elkészítésével, védésével, továbbá a félév végi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintû teljesítésével
valósul meg.
Az Üzleti gazdaságtan vázlatok és választható témalista, amely a Moodle-ban található, alapján történik az egyéni feladatok megoldása. Továbbá az
elõadásokon
elhangzó kérdések kifejtésével többlet pontok szerezhetõk.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Üzleti vállalkozás - gazdasági tevékenység. Vállalkozás elméletek. Termékpálya, értéklánc.
Gyakorlat: Magyarországi vállalati struktúra, jellemzése (KSH adatbázis alapján). Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák). Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák, fedezet) - számítási feladatok.
2. Elõadás: Vállalati környezet és vállalati döntések. Versenykörnyezet hatása az egyéni vállalati döntésekre. Költség, önköltség – költséggazdálkodás. Vállalati erõforrások, tulajdonságok.
Gyakorlat: Környezet elemzési módszerek (PEST, PESTEL, STEEP) szerepe. Termékpálya, termékszerkezet értelmezése a kkv szektorban. Egyéni feladat, témaválasztás, esettanulmány – feladatkiadás.
3. Elõadás: Tárgyiasult erõforrások - mûködés feltételrendszer kapcsolata. Nem tárgyiasult erõforrások - mûködés feltételrendszer kapcsolata. (humán erõforrás, innováció, információ), szerepe a stratégiában.
Gyakorlat: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (beruházás, üzemfenntartás, termelési szerkezet és beruházás kapcsolódások). Cost and profit analysis.
4. Elõadás: Stratégiaalkotás (sajátosságai a kkv-k esetében). Társadalmi szerep, társadalmi felelõsségvállalás, üzleti etika. Vállalati tevékenységek – gazdálkodás.
Gyakorlat: Vállalati stratégiák – esettanulmány. Prezentáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevõi:
• Írásbel zárthelyi dolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont (A félévközi opcionálsi feladatokkal +10 pont szerezhetõ.)
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -elõadások vázlata (ppt)
Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetõi üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Ajánlott irodalom: Anthony, R. N. – Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009 (ISBN 978-963-545-512-6); Turèeková,N. –
Svetlanská,
T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies Grant No.
61200004.
109. p; Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad
University
Studies
Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p; Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemzõ-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi
régió kkv-
szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelõ, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) elõadásokon ajánlott
cikkei.