Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a TB törvény alapelveit, az adó és járulék közötti különbséget, milyen jogviszonyok létesítésével és milyen járulékok
fizetési
kötelezettségének teljesítésével lesznek az állampolgárok biztosítottak. A biztosítottak milyen ellátásokra jogosultak. A nem biztosítottak milyen
szerzõdéseket
köthetnek a TB igazgatási szerveivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele egyéni hallgatói prezentáció összeállítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A TB fogalma, története, jogforrások. A TB jogalanyai (munkáltatók, ONYUFI, NAV, MEP, OEP) , igazgatási szervei, fedezeti rendszere, pénzügyi alapjai. A jogviszonyok (tipikus, atipikus) járulékalapjai és járulékvonzatai (munkaviszony, közalkalmazotti, országgyûlési képviselõi, megbízási, bedolgozói jogviszony).
2. Vállalkozói jogviszony (egyéni vállalkozó, EVA, EKHO, KATA, KIVA, nyugdíjas vállalkozó, õstermelõ, kistermelõ, többes jogviszony, szerzõi jogviszony) járulékalapjai és járulékai. Hallgatói jogviszony (vállalkozó diák, ösztöndíjas foglalkoztatott, szakmunkás tanuló) járulékalapja és járulék mértéke. Az egyszerûsített foglalkoztatás új szabályai. A közfoglalkoztatás jellemzõi. A háztartási munka új szabályai.
3. A szociális hozzájárulási adó (szocho), az egészségügyi hozzájárulási adó (EHO). Alanyok, alap, mérték, fajta, kedvezmények fõ csoportjai és mértéke. A szakképzési hozzájárulás új törvénye. Cafeteria, a béren kívüli juttatások fajtái és közterhei. Az egyes meghatározott juttatások fajtái és közterhei. Járulékbevallás szabályai, elektronikus bevallás, jogkövetkezmények, szankciók.
4. A TB ellátás feltételei. A nem biztosítottak Tbj. törvény szerinti megállapodásai. A nemzeti kockázati közösségbe tartozók. A családtámogatási ellátások fajtái (családi pótlék, anyasági támogatás, GYES, GYET). Az álláskeresõk ellátásainak új szabályai (álláskeresési járadék, nyugdíj elõtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást bõvítõ ellátások). A megváltozott munkaképességûek ellátásának átalakítása (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, bányász ellátás, rehabilitációs kártya).
5. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (táppénz, betegszabadság, baleseti táppénz, baleseti járadék, TGYÁS, GYED). Egészségügyi természetbeni ellátások (alapellátás, szakrendelõk, kórházi, szanatóriumi, méltányossági, külföldi gyógykezelés, gyógyszer-támogatás, utazási költségtérítés). A magyar nyugdíjrendszer pillérei (TB nyugdíj, kötelezõ magánnyugdíj pénztár, önkéntes kiegészítõ nyugdíjpénztárak, NYESZ számla). A nyugellátások fajtái (öregségi, özvegyi, szülõi nyugdíj, árvaellátás, nõk nyugdíjazása 40 éves szolgálati idõ alapján). Az Önkéntes kiegészítõ pénztárak szerepe, fajtái és mûködése. Az EU és az EGT államok szociális biztonsági rendszerének jellemzõi (koordinációs alapelvek, tagállamokban dolgozók, kiküldetés, önálló vállalkozó, biztosítási idõk számítása, EU alkalmazottak nyugdíjbiztosítása).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Futó Gábor: Társadalombiztosítás. Kompkonzult Kiadó, 2013
Magyar Közlöny aktuális számai, HVG Különszám, TB Aktuális CD
Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: TB ismeretek. Oktatási segédlet. KGK SZVI Elektronikus jegyzet
 
Egyéb segédletek: TB CD HVG