Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia; Fülöpné Lőrinczy Krisztina dr-né;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a szervezetek mûködtetésének, szervezésének az egyén és a csoport szempontjából történõ megismerése. A hallgatók az elõadások
során
megismerkednek a
szervezésmódszertan irányzataival, és csoportmunkák, valamint kiselõadások segítségével bizonyítják a helyzetnek megfelelõ szervezési módszer
kiválasztására és alkalmazására
való képességüket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
5 csoportos feladat a hozzájuk kapcsolódó prezentációkkal
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. gyakorlat Csoportok megalakítása

elõadás Történelmi áttekintés I. - Taylor és Fayol

2. Taylor-i és Fayol-i elvek a gyakorlatban

elõadás Történelmi áttekintés II. - Weber és a HR mozgalom
gyakorlat
3. Bürokratikus és magatartástudományi szervezési elvek a gyakorlatban

elõadás Történelmi áttekintés III. - Kontingencialista rendszerfelfogás gyakorlat
4. gyakorlat Kontingencialista szervezési elvek a gyakorlatban

elõadás 1. negyedéves ZH
5. gyakorlat Szervezeti ábrák

elõadás Szervezettervezés
6. gyakorlat CPI, BPR

elõadás Folyamat szemléletû szervezés, üzleti folyamatok újraszervezése
7. gyakorlat Vezetõi stílusok és eszköztár

elõadás Szervezés és vezetés

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi teljesítmény és/vagy a ZH alapján (a ZH minimumteszt, amennyiben a hallgató az évközi teljesítménye alapján megajánlott jegyet szeretné. A tárgyból érdemjegy szerezhetõ az évközi teljesítménytõl függetlenül csak a ZH teljesítésével is)
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): írásbeli
 
Kötelező irodalom: Alfred Kieser: Szervezetelméletek (2,3,4,6 fejezetek), Aula, Budapest, 1995.
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Akadémiai kiadó, Budapest, 2006.
Ajánlott irodalom: Frederick Winslow Taylor: Üzemvezetés. a tudományos vezetés alapjai (elõszó is érdekes), KJK, Budapest, 1983.
Veresné Somosi Mariann: Teljesítményalapú szervezetalakítás elmélete és módszertana. Miskolci
Egyetemi Kiadó, 2014.
Szöveggyûjtemény a szervezeti formák és vezetés tárgyhoz (1-8 fejezet), Aula, Budapest, 2006.