Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Nagy Attila;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legkorszerûbb logisztikai feladatokkal, lehetõségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. két esettanulmány elkészítése, határidõre történõ leadása.
2. kiselõadások tartása meghatározott témakörbõl
3. egy írásbeli dolgozat (zárthelyi) a szorgalmi idõszak 14. hetében
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika fogalma.
2. A logisztika tantárgy célja, rendszerszemléletû megközelítésben.
3. Logisztikai rendszerek. Makro-, és mikrologisztika.
4. A logisztika, mint a vállalati gazdálkodás fontos tudományterülete.
5. Beszerzési logisztika. Értékesítési logisztika. Termelési logisztika.
6. R-S-T rendszerek értelmezése. (7M)
7. Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás.
8. Termelés karcsúsítása (lean production).
9. A JIT gyártási rendszerek. A kanban gyártás, stb.
10. Anyagmozgatási folyamatok tervezése.
11. Logisztikai folyamatok korszerûsítése. Logisztikai szolgáltatások.
12. Logisztikai központok.
13. Informatika szerepe a logisztikában. Vállalatirányítási rendszerek (SAP). Virtuális vállalatok és a logisztika. Logisztika a XXI. században.
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSZ-ben biztosított lehetõség szerint. Vizsgára bocsátás feltétele: foglalkozásokról való hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga:
Írásbeli, idõtartama 60 perc, összpontszám 120, szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsga eredménye maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Dr. Lõrincz Katalin: A logisztika alapjai (BMF – BGK 3007, 2005)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.