Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportos és/vagy egyéni beszámoló. Amennyiben a hallgató nem ad le házi dolgozatot a szorgalmi idõszak végéig, féléves teljesítménye nem
értékelhetõ,
a tantárgyból vizsgára nem bocsájtható. Megfelelõ színvonalú házi dolgozattal megajánlott jeles érdemjegy szerezhetõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Szervezet-fejlesztés
2. Csoportmunka: kapcsolatfelvétel
3. A szervezet és alrendszerei
4. Szervezeti folyamatok
5. Csoportmunka: diagnózis
6. A megrendelõ
7. A diagnózis célja
8. A visszajelzés, mint beavatkozás
9. Csoportmunka: visszajelzés a diagnózisról
10. Etikai alapelvek
11. A beavatkozás szintjének/területének meghatározása
12. Csoportmunka: beavatkozás
13. Mi NEM szervezetfejlesztés
14. Szervezeti tanulás, tanuló szervezet
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantárgyból szerzett jegy az év végi vizsgán alakul ki.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: oktatói jegyzetek
Beckhard Richard: A szervezetfejlesztés stratégiája és modellje, KJK Kerszöv, 1974
Ajánlott irodalom: French, WL, Bell, CH (1993): Organization Development. Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice Hall