Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Óralátogatás a TVSZ szerint; Írásbeli dolgozatot kell készíteni a vizsgára bocsátás feltételéül valamelyik tematikai egység anyagából. Ez szóközök
nélkül számolva legalább 20.000 karakter legyen (kb. 8-10 oldalnyi), amelyhez legalább 10 szakirodalmat kell szakszerűen felhasznál (szövegközi
hivatkozás + irodalomjegyzék). A felhasznált irodalmak között legyenek angol nyelvűek is. (Wikipédia-szócikk felhasználása, napilapok, index.hu-
szerű írások nem számítanak bele a tíz szakirodalmi forrásba.)


legyen (kb. 8-10 oldalnyi), amelyhez legalább 10 szakirodalmat kell szakszerûen felhasznál (szövegközi hivatkozás + irodalomjegyzék). A
felhasznált
irodalmak
között legyenek angol nyelvûek is. (Wikipédia-szócikk felhasználása, napilapok, index.hu-szerû írások nem számítanak bele a tíz szakirodalmi
forrásba.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezetek. Szervezet-kutatás. A szervezet céljai

2. A szervezet szervezése. Célkitűzés és stratégia-alkotás

3. Szervezet-tervezés

4. Folyamat-tervezés. Munkaszervezés, feladattervezés


5. A személy megismerése. Tanulás, tanulás-elméletek. Egyhurkos, kéthurkos tanulási folyamatok

6. Motivációk és attitűdök, értékek és bizalom a szervezetben

7. Személyiség, személyközi viszonyok. Az egyén érvényesülése a szervezetben

8. Kommunikáció a szervezetben. Stressz a szervezetekben

9. Hatalom, vezetés, döntés a szervezetekben. Kontroll a szervezetekben

10. A csoport

11. Szervezetfejlesztés: szervezeti változások és szervezeti konfliktusok

12. Kontingenciaelmélet. A környezeti hatások a szervezetekre

13. Kulturális hatások a szervezetekre. A szervezeti kultúra

14. A szervezetek jövője: globalizáció, kihívások

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy az esszéisztikus írásbeli vizsga eredménye lesz. Óralátogatás TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: oktatói jegyzetek
Bakacsi Gyula (2001): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-Kerszöv, Budapest.
Csepeli György (2015): A szervezkedő ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth Kiadó, Budapest.
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó & Bencsik Andrea (2012): Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje. Universitas Győr Nonprofit Kft., Győr.
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós & Antal Zsuzsanna (2015., utánny.): Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
"Rudas János: Delfi örökösei. Lélekben otthon Kft., Budapest, cop. 2007. [7.kiadás]
Rudas János: Javne örökösei. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, cop. 2011. [2., bőv.kiadás]"