Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportos és/vagy egyéni beszámoló. Amennyiben a hallgató nem ad le házi dolgozatot a szorgalmi idõszak végéig, féléves teljesítménye nem
értékelhetõ,
a tantárgyból vizsgára nem bocsájtható. Megfelelõ színvonalú házi dolgozattal megajánlott jeles érdemjegy szerezhetõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezet és alrendszerei, szervezeti folyamatok
A szervezetfejlesztés, szervezetfejlesztési eljárások, a szervezetfejlesztõ és a szervezet a folyamat során
Etikai alapelvek
2. A szervezet-fejlesztés lépései: Kapcsolatfelvétel – Diagnózis – Visszajelzés - Beavatkozás
A beavatkozás szintjének/területének meghatározása
Változásvezetési stratégiák és taktikák
3. A kultúra fogalma és szintjei, nemzeti és szervezeti kultúra
A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezõk, a szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetõségei
Szervezeti tanulás, tanuló szervezet
4. Egyének és csoportok a szervezetekben
5. Motiváció és vezetés a szervezetekben
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgyból szerzett jegy az év végi írásbeli vizsgán alakul ki.
 
Kötelező irodalom: oktató jegyzetei
Beckhard Richard: A szervezetfejlesztés stratégiája és modellje, KJK Kerszöv, 1974
Ajánlott irodalom: POÓR József (szerk.) 2010: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest
RUDAS János 1997 : Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. Második, javított kiadás. Gondolat – Kairosz.
RUDAS János 2009 : Javne örökösei: Fejlesztõ tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Lélekben Otthon Kiadó.