Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: Aláírt és határidõre leadott konzulensi felkérõ lap
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A szakdolgozat készítésének az a célja, hogy a hallgató tanulmányi ideje végén önállóan oldjon meg egy - a szak jellegének megfelelõ - összetett
feladatot,
s ezzel bizonyítsa, hogy a képzési célokban megfogalmazott követelményeknek megfelelõ szakmai ismeretekkel és jártassággal rendelkezik, tájékozott
a
szakirodalomban.

A szakdolgozat-feladat lehetõséget ad a hallgatónak az önálló alkotó tevékenységre, továbbá arra, hogy szakterületének egyes részei közötti
lényeges
összefüggésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos gyakorlati mûszaki-gazdasági követelményekrõl bemutassa ismereteit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szakdolgozat témájának és felépítésének véglegesítése a választott belsõ konzulens segítségével.
2. A szakdolgozat címét és felépítését tartalmazó Szakdolgozat adatlap beadása.

Téli záróvizsga esetén szeptember 15.
Nyári záróvizsga esetén február 15.
3. A választott téma szakirodalmi forrásainak feltárása önálló kutatás során, a belsõ konzulens iránymutatása alapján.
4. A választott téma szakirodalmi forrásainak feltárása önálló kutatás során, a belsõ konzulens iránymutatása alapján.
5. A szakdolgozat által érintett szakirodalom feldolgozása, a dolgozat elméleti részének a kidolgozása. Az elkészült részek belsõ konzulenssel való megvitatása.
A belsõ konzulenssel a hallgatónak minimum négy alkalommal kell találkoznia, érdemben konzultálnia. A konzultációkon való meg nem jelenés miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
6. A szakdolgozat által érintett szakirodalom feldolgozása, a dolgozat elméleti részének a kidolgozása. Az elkészült részek belsõ konzulenssel való megvitatása.
7. A hallgató által vizsgált gyakorlati probléma (vállalati gazdálkodás, gazdasági folyamatok stb.) kutatása, vizsgálata. Egyeztetés a belsõ konzulenssel, konzultációkon való részvétel.
8. A hallgató által vizsgált gyakorlati probléma (vállalati gazdálkodás, gazdasági folyamatok stb.) kutatása, vizsgálata. Egyeztetés a belsõ konzulenssel, konzultációkon való részvétel.
9. A kutatás eredményeinek a megfogalmazása.
10. Konklúziók levonása, javaslattétel a megfogalmazott problémák feloldására.
11. A szakdolgozat közel végleges változatának benyújtása a belsõ konzulens felé.
12. A szükséges módosítások kijelölése, megvitatása a belsõ konzulenssel.
13. A szakdolgozat végleges formába öntése.
14. A szakdolgozat benyújtása az Intézetnek, mind beköttetve, mind elektronikus formában.

Téli záróvizsga esetén - december 15.
Nyári záróvizsga esetén május 15.

„A konzulensek „Szakdolgozat feladatlap” vonatkozó részének aláírásával igazolják, hogy a szakdolgozat beadható.” (Tanulmányi ügyrend, V. fej. 4.1 (3) bek.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: -

Az aláírás feltétele:

Folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belsõ konzulens felé. A konzultációkon legalább 4 alkalommal kell részt venni.

„Az aláírást a konzultációkon való legalább négy alkalommal történõ, a konzulens által a „Konzultációs napló”-ban (2. melléklet) igazolt részvétellel lehet megszerezni. A részvételt a konzulens akkor igazolhatja, ha arra a hallgató felkészülten érkezik, azaz érdemi konzultáció történt.” (Tanulmányi ügyrend, V. fej. 3. (3) bek.)

Határidõre történõ dolgozat leadás a szükséges nyomtatványokkal együtt, megadott formai követelményeknek megfelelõen. A határidõk be nem tartása estén a hallgató törlésre kerül, és a tantárgyat újra fel kell venni, illetve az új határidõknek megfelelõen kell eljárni.
 
Kötelező irodalom: A választott téma vonatkozó szakirodalmának alapos áttekintése önálló kutatómunka során
 
Egyéb segédletek: További információk a következõ honlapokon található: http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat