Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az
információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A controlling fogalma. Controlling gondolkodásmód, a controlling hasonlat értelmezése. A controlling helye a gazdálkodás-tudományok területén. Controlling funkciók. Controlling iskolák. A magyar controlling felfogás (Dobák, Francsovics)., a controlling lényege, controlling rendszer. Vezetésorientált költségszámítás. Költségek tervezése és elemzése.
2. Az angolszász iskola fõbb tézisei (Anthony). Management controll. Stratégiai és operatív controlling. A német controlling iskola. A controlling célja, koncepciója, rendszer szemlélete (kiemelten Küpper, Weber, Zünd, Spremann munkássága). Tartalmi elemek, lényeges megállapítások a német iskola szerint.
3. Befektetési döntések. Beruházás gazdaságossági vizsgálatok.
Controlling információs rendszer felépítése, tartalmi elemei, mûködése
Controlling beszámolási rendszer felépítése, összetevõi. A vállalati éves beszámoló fõbb összefüggései. Elemzések a controlling beszámolóban.
Controlling mutatószám rendszerek. Példaértékû mutatószám rendszer (Preiszler) vizsgálata, értékelése. ZH
4. A controlling rendszer kialakítása, befolyásoló tényezõi. A megvalósítás folyamata. Logisztika controlling.
A bankcontrolling fogalma, tárgya és célja. Bankcontrolling és bankkalkuláció. A jövedelmezõségre ható kockázati tényezõk.
Termelõ vállalkozás controlling rendszere.
5. Szolgáltató vállalat controlling rendszerének kialakítása és fejlesztése.
Felsõoktatás controlling, a rendszer felépítése, fõbb jellemzõi, mûködése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elméleti és a gyakorlati számonkérések legalább 60%-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli és szóbeli
az írásbeli küszöbértéke 60%.
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan, Budapest 2013.
Dr. Francsovics Anna: Controlling integrált elmélete és gyakorlata, Budapest, 2013.
Ajánlott irodalom: Robert S. Kaplan – Anthony A. Atkinson: Vezetõi üzleti gazdaságtan. Panem-Business Kft., Budapest, 2003.