Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók holisztikusan láthassák saját működésük – érzéseik, gondolataik és viselkedésük okait és következményeit. A
hallgatók a vonatkozó szakirodalom megismerésén keresztül és helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg jobban saját működésüket, és
nyerhetnek
betekintést másokéiba. Esszéíráson keresztül feldolgozzák eddigi életüket pályaválasztásuk szempontjából. Megismerhetik az önkifejezés módjait,
valamint képessé válhatnak konstruktív visszajelzések adására. A prezentációkon keresztül az önmenedzselési képességek fejlesztése történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. Szabad szavas forgalmazásban, szóközök nélkül számolt 20.000 karakter terjdelemben fogalmazás írása az eddigi iskolai pályafutásról (határidő:
március 15.). 2. Prezentáció készítése valamely órai anyaghoz (határidő: április 30.). 3. Konzultáció elején röpdolgozat az előző óra anyagából.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. "Honnan jöttünk? - Öröklött és szerzett tulajdonságaink; a szülők, nagyszülők értékei és céljai. Viszonyom a társadalomhoz/ a családhoz/ a társaimhoz
"

2. "Önreflexió. Személyiség és érzelmi intelligencia. Énkép, önkép. Hiányaink és kompenzálásuk. Tudatos, tudattalan. Elfojtás, elhárító mechanizmusok

"

3. Önmegvalósítás, flow, individualizáció. Kommunikációs sémák. Csoport és együttműködés. Munkacsoportban betöltött szerepek. A vezetői szerep

4. Önnevelés, önfejlesztés, önmenedzselés: Milyen vagyok, és milyenné szeretnék válni? Azzá válhatunk, akivé válni akarunk: tudatos sors-alakítás. Problémamegoldás és kreativitás. Konfliktus-kezelés

5. Az érzelmi élet egyensúlya: a szeretet, mint erőforrás; a siker örömei; az emberi méltóság

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. Szabad szavas forgalmazásban, szóközök nélkül számolt 20.000 karakter terjdelemben fogalmazás írása az eddigi iskolai pályafutásról (határidő: március 15.). 2. Prezentáció készítése valamely órai anyaghoz (határidő: április 30.). 3. Konzultáció elején röpdolgozat az előző óra anyagából.

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Forgách József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó
Ajánlott irodalom: "Eric Berne (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest.
Daniel Goleman (2008): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest.
Carl Gustav Jung (2000): Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, Budapest."
Wagner, Maurice E. (1995): Vagyok-e valaki? A helyes önértékelés fontossága. Harmat Kiadó, Budapest.