Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozás keretébe illesztve a hallgatók ismerjék meg a vállalkozások munkajogi környezetét, illetve a
munkáltató-munkavállaló jogviszony alapvetõ kérdéseit
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH, vagy beszámoló
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A munkajog alapvetõ elemei, a munkajog elvei, és ezek alkalmazása a gyakorlatban
2. A munkaügyi kapcsolatok rendszere makro- és mikroszinten. A munkaviszony létesítése. Munkaszerzõdés megkötése, lényeges tartalmi elemei, a munkaviszony megszûnésének esetei.
3. A munkaidõ beosztásának szabályai, munkajogi elemek: munkaidõ, pihenõidõ, szabadság, tanulmányi szabadság. A munka díjazásának szabályai, a munkabér védelme, javadalmazási lehetõségek, bérformák, béren kívüli juttatások, cafeteria.
4. A munkajoghoz kapcsolódó fontos szabályok: A munkaviszony megszüntetése, az egészséges és biztonságos munkavégzés szabályai, felelõsség a munkajogban.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Egy alkalommal, a harmadik konzultációnál vagy beszámoló készítése, vagy írásbeli zh írása, vagy ezt követõen szóbeli beszámoló lehetséges a végzett tananyag elsajátításáról.
 
Kötelező irodalom: dr. Bodnár Lilla (2012): Az új munka törvénykönyve munkavállalóknak, Complex Kiadó, ISBN 9789632249858
Ajánlott irodalom: 2017. januártól hatályos Munka törvénykönyve: https://edutax.hu/munka-torvenykonyve/

Kardkovács Kolos (szerk., 2012) Szerzők: Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert: Az új munka törvénykönyvének magyarázata. HVG-ORAC
Kiadó, ISBN 978 963 258 141 1; Harmadik, hatályosított kiadás