Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók konkrét esettanulmányokon keresztül ismerjék meg a kisvállalkozások alapításának és mûködtetésének feltételeit és gazdasági,
politikai,
valamint
szociális környezetét. A tárgy egyaránt foglalkozik a kisvállalkozások környezetének elemzésével, valamint az ezekbõl leszûrt információk cégen
belüli
hasznosításának lehetõségeivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat az aláírásért
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kisvállalkozói szektor makrogazdasági környezete
A kisvállalkozások ismérvei. Az alapítás és megszüntetés lehetõsége. Adó- és járulékrendszer, valamint jogszabályi háttér (számviteli törvény, munkajog, fogyasztóvédelem, közbeszerzés). Az állam szerepe. A vállalkozásfejlesztés hazai tapasztalatai. A vállalkozások gazdálkodását akadályozó tényezõk.
2. A kisvállalkozói szektor pénzügyi lehetõségei (hitelek és támogatások)
Kedvezményes hitelek, faktoring programok, környezetvédelmi támogatások, innovációk finanszírozási lehetõségei. Árfolyam- és hitelgaranciák. Kockázati tõke lehetséges szerepe. Foglalkoztatás és képzés támogatása. Uniós támogatások. A mikro-hitelezés európai és Európán kívüli tapasztalatai.
3. Kisvállalkozás indítása és a vállalkozás fejlõdési szakaszai
Alapítás körülményei. Az innováció szerepe a vállalkozás indításában. Kockázatbecslés. Finanszírozási kérdések. Jogi forma megválasztása. Tulajdonosi szerep. Az indítás költségei. Késõbbi kilépés-, ill. átruházási lehetõség vizsgálata. Tõkeszükséglet. Fejlõdési szakaszok: K+F, indulás, korai növekedés, érettség, stabilitás.
4. A kisvállalkozás üzleti terve
Az üzleti terv szerepe; befektetés, hitelfelvétel, pályázat, alapítás, mûködés javítása, új termék, új technológia, új piac, beruházás, információs rendszer fejlesztése, kapcsolatrendszer változása... A konzisztens üzleti terv elkészítése. A kisvállalkozás zavarai.A válság okai és kialakulása, figyelmeztetõ jelek. Válságkezelés. Likviditási problémák megoldása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Vecsenyi János: Vállalkozás (Az ötlettõl az újrakezdésig). Aula, Budapest, 2003 (ISBN 9639478024)
Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról.Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak. Harmadik , átdolgozott kiadás.Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Budapest 2004.
Szirmai Péter: Kisvállalkozások fejlõdési szakaszai, a szakaszváltások konfliktusai. Kutatási zárótanulmány – BCE-KFK, 2002
Sara Williams – Hevesi Zsuzsa: Kisvállalkozói kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995.