Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: Informatika II. RMTIN25MTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének történetével,
továbbá az információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. héten Zárthelyi az évközi jegyért külön meghirdetett idõpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati információs rendszerek fejlõdése, információs rendszerek használatát kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk, információs rendszerek típusai és fejlesztése; stratégia és módszertan, saját fejlesztés vs. vásárolt informatikai megoldások
2. Információs rendszerek fejlesztése; rendszerelemzés, üzleti célokon alapuló követelmények meghatározása, adat- és folyamatmodellezés, kész rendszerek átadás-átvétele; átvételi tesztek, a tesztelés szintjei és szervezeti háttere, informatikai projektek sajátosságai; projekt-tervezés és irányítás (Euromethod, PRINCE2), vállalati információs rendszer megtérülése (Total Cost of Ownership)
3. Vállalati információs rendszerek a gyakorlatban; integrált vállalatirányítási információs (ERP) rendszerek felépítése és funkcionalitása, EDI, adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC, logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, workflow, hálótervezés, archiválás, intranet és extranet , szolgáltató vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei, banki informatikai rendszerek, üzleti folyamatok újraszervezése (BPR)
4. Vásárolt üzleti megoldások kiválasztása és bevezetése; kiválasztási szempontrendszer, összehasonlító értékelés, a bevezetés lépései és szervezete, vállalati alap-adatbázisok létrehozása, információs rendszerek üzemeltetése; problémakezelés, konfigurációkezelés, változáskezelés, kapacitás menedzsment, rendelkezésre-állás menedzsment, outsourcing, ASP (ITIL), informatikai- és információbiztonság; ISO 27000-es szabványcsomag, Common Criteria, CoBit
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Michelberger Pál: Gazdasági informatika. Fõiskolai jegyzet, BMF, Keleti Károly Gazdasági Kar, 2009,
Óbudai Egyetem, Moodle Keretrendszer, elektronikus változat
Michelberger Pál: Információbiztonság. ÓE, KGK, SZVI, 2013. p.67.
Ajánlott irodalom: Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2001.
Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, Budapest, 2004.
Hetyei József (szerk.): Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2002.
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.
Ward, John: Az információrendszerek szervezési elvei. (angol-magyar kétnyelvû kiadvány) CO-NEX Könyvkiadó Kft, Budapest, 1998.
Tóth Tibor (szerk.): Minõségmenedzsment és informatika. Mûszaki Könyvkiadó és Magyar Minõség Társaság, Budapest, 1999.
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. (egyetemi tankönyv), Novadat, 2003.
Csala – Csetényi – Tarlós: Informatika alapjai. Computerbooks, Budapest, 2001.
Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006.
Horváth Mátyás- Markos Sándor: Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban – Számítógéppel integrált gyártás. LSI Oktatóközpont, 1996.