Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Bálint Krisztián;
 
Előtanulmányi feltételek: Informatika alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének
történetével, továbbá az információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. és 14. héten ZH az aláírásért
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati információs rendszerek fejlõdése, információs rendszerek használatát kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk

Szabad szoftverek, Linux
2. Információs rendszerek típusai és fejlesztése; stratégia és módszertan, saját fejlesztés vs. vásárolt informatikai megoldások

Linux felhasználói alapismeretek
3. Információs rendszerek fejlesztése; rendszerelemzés, üzleti célokon alapuló követelmények meghatározása, adat- és folyamatmodellezés

Szövegszerkesztés
4. Kész rendszerek átadás-átvétele; átvételi tesztek, a tesztelés szintjei és szervezeti háttere

Táblázatkezelés
5. Informatikai projektek sajátosságai; projekt-tervezés és irányítás (Euromethod, PRINCE2)

Táblázatkezelés
6. Vállalati információs rendszer megtérülése (Total Cost of Ownership)

Hálózati ismeretek
7. Vállalati információs rendszerek a gyakorlatban; integrált vállalatirányítási információs (ERP) rendszerek felépítése és funkcionalitása, EDI

Hálózati biztonság
8. Adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC

Hálótervezés
9. Logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, workflow, hálótervezés, archiválás, intranet és extranet

Termelésközpontú ERP rendszerek sajátosságai, alkalmazói elvárások
10. Szolgáltató vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei, banki informatikai rendszerek

Törzsadatok az infor:COM-ban (cikktörzs, szállító- és vevõtörzs, kapacitásadatok)
11. Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR)

Tranzakció kezelés az infor:COM-ban (vevõi rendelés, beszerzés)
12. Vásárolt üzleti megoldások kiválasztása és bevezetése; kiválasztási szempontrendszer, összehasonlító értékelés, a bevezetés lépései és szervezete, vállalati alap-adatbázisok létrehozása

Anyagszükséglet-, kapacitás-tervezés és gyártási feladatok nyomon követése az infor:COM-ban
13. Információs rendszerek üzemeltetése; problémakezelés, konfigurációkezelés, változáskezelés, kapacitás menedzsment, rendelkezésre-állás menedzsment, outsourcing, ASP (ITIL)

Elõkalkuláció és vezetõi információs igények kielégítése az infor:COM-ban
14. Informatikai- és információbiztonság; ISO 27000-es szabványcsomag, Common Criteria, CoBit

Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Michelberger Pál: Gazdasági informatika. Fõiskolai jegyzet, BMF, Keleti Károly Gazdasági Kar, 2009, Óbudai Egyetem, Moodle Keretrendszer, elektronikus
változat
Ajánlott irodalom: Michelberger Pál - Lábodi Csaba: Vállalati információbiztonság szervezése. in: Vállalkozásfejlesztés a XXI. században II. (tanulmánykötet; szerk.
Nagy Imre
Zoltán), Óbudai Egyetem, 2012. pp. 241-302.
Kenneth C. Laudon - Jane P. Laudon: Management Information Systems (Managing the Digital Firm) 14th Edition, Prentice Hall, 2016
Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2001
Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, Budapest, 2004
Hetyei József (szerk.): Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2002
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
Görög Mihály - Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006