Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók képesek legyenek szakterületükön a térbeli létezéssel összefüggõ törvényszerûségek, folyamatok, kapcsolatrendszerek mûködésének
felismerésére és bizonyos fokú kezelésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Beadandó dolgozat megfelelõ színvonalú elkészítése, melynek témája: A dolgozatot nyomtatott formában az oktatónak személyesen benyújtani, a határidõ
õszi félév esetén december 10., tavaszi félév esetén május 10.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A természeti erõforrások definíciója és osztályozása. A természeti környezet fogalma és fajtái. A természeti erõforrások és a gazdasági fejlõdés.
2. A fogyó erõforrások típusai, fõbb jellemzõi. Készletek, bányászat.
3. A fogyó erõforrások gazdaságtanának elméleti alapjai. Az erõforrások a klasszikus közgazdaságtan, neoklasszikus közgazdaságtan, rendszermodellek, modern közgazdaságtan elméletekben. A természeti erõforrások hatékony és optimális felhasználása.
4. Energiagazdálkodás. Az energiaforrások és az energiapolitika. Fosszilis és megújuló energiaforrások.
5. Az ércek, a fémek forrásai. Az ércellátottság helyzete.
6. Magyarország színesfémérc-bányászata és -kohászata. Nem érces ásványi anyagok. Megújuló természeti erõforrások gazdaságtanának elméleti alapjai.
7. A talaj, mint megújuló és megújítható erõforrás. A földhasználat, -hasznosítás. Területgazdálkodás.
8. Erdõ- és fagazdaság. Csoportosítás, védelem. Gazdasági és egyéb hasznosítás.
9. Ökológiai és biológiai erõforrások. A biodiverzitás közgazdasági értékelése.
10. A víz mint megújuló erõforrás gazdaságtana. Vízkészletek, elõfordulás, a természeti erõforrás közgazdasági megközelítése. Magyarország vízháztartása és gazdálkodása. Vizek élõlényei és a halászat.
11. Légköri erõforrások. Levegõszennyezés, éghajlat- és klímaváltozás.
12. A tér mint erõforrás. Területi szemlélet, a térrel kapcsolatos különbözõ felfogások.
13. A fenntartható fejlõdés és a természeti erõforrások. A környezetvédelem gazdasági kérdései.
14. A globális gazdaság környezeti és társadalmi konfliktusai.
 
Kötelező irodalom: Bora Gyula - Korompai Attila (2003): A természeti erõforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó, Budapest, ISBN 963 9478 27 x
Mészáros Rezsõ (szerk.) (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 05 8936 9, 10. fejezet
Ajánlott irodalom: Földgömb, National Geographic, Geo folyóiratok
Jeney László - Kulcsár Dezső - Tózsa István (szerk): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. 2013.
http://jeney.web.elte.hu/15kulturregiokgazdfoldrajza.pdf

Gábris Gy.- Próbáld F.- Szabó P. (szerk.). Európa regionális földrajza 1-2.
(természet- és
társadalomföldrajz) - ELTE Eötvös Kiadó, 2012.
 
Egyéb segédletek: Térkép, gazdasági atlasz