Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: l: A tárgy oktatásának fõ célja a vállalatok (cégek) gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges legfontosabb ismeretek áttekintése, egyidejûleg azon készségek fejlesztése, melyek a gazdálkodás összefüggéseinek átlátásához, a gazdálkodás irányítása szemszögébõl felmerülõ döntés-elõkészítési információk megszerkesztéséhez, valamint a döntéshozatali szempontok feltérképezéséhez szükségesek. A gazdálkodás részterületein átívelõ látás- és szemléletmódot alkalmaz. Nagy súlyt helyez az elmélet és a gazdálkodási gyakorlat összefüggéseinek bemutatására, a különbözõ számítási és becslõmódszerek sokoldalú elemzésére. Középponti problémája a gazdasági megtérülési követelmény különbözõ dimenziókban történõ értelmezése és teljesülésének vizsgálata.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A vezetõi gazdaságtan célja és módszere,
A vállalati nyereségérdekeltség a vállalat értéke,
Befektetés – megtérülési követelmény
Befektetés – megtérülési követelmény
2. 2. Beruházás gazdaságossági számítások
Belsõ megtérülési ráta
A tõkeszerkezet hatása a cég kockázatára és piaci értékére
Költségek
3. 3. Költségek II.
Termékgazdaságosság és árak I
Termékgazdaságosság és árak II.
4. 4. Termékgazdaságosság és árak III.
Munkaidõ kihasználás mutatói
Hatékonyság, és a termékszerkezet-változás jellemzõi
A költségszámításon alapuló döntések
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Dr. Illés Mária: Vezetõi gazdaságtan Kossuth Kiadó: 2008
Ajánlott irodalom: Ajánlott: Francsovics Anna: Controlling � Elmélet és módszertan, 2009