Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az EU-ban létezõ specifikus vállalkozási formákat. Kapjanak áttekintést a közösségi szintû verseny- illetve
támogatáspolitikáról, annak
érdekében, hogy
a késõbbiekben, akár vállalkozóként is képesek legyenek felismerni cégük érdekeit és eredményesen szerepelni az EU piacain.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zh (min 51%)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet vállalkozásokat érintõ kérdései. Az EU támogatáspolitikája és versenyszabályozása. Közbeszerzés szabályai.
2. Az EU KKV-kra vonatkozó politikája. Magyar vállalkozások részvétele a közösségi programokban. Vállalkozás fejlesztési akciók. Pályáztatás, pályázatkészítés.
3. Lobbizás az EU-ban. Vállalkozások önértékelése, vállalkozási tükör készítés.
4. Vállalkozói érdekképviseletek az EU-ban. Kamarai munka sajátosságai.
5. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli és szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Nemzeti Befektetési Ügynökség: Országinformációs Rendszer, 2015.
http://hipa.hu/RegioNavi.aspx?Map=Europe
Nemzeti Befektetési Ügynökség: Doing Business in Hungary(magyar nyelven) 2013.
http://hipa.hu/hu/Publication.aspx
UHY International: Doing Business Guides, 2015.
http://www.uhy.com/category/publications/doing-business-guides/
COM(2012) 795 final Brussels, 9.1.2013
ENTREPRENEURSHIP 2020 ACTION PLAN. Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF

Ajánlott irodalom: Borbás L.: Past, Present and Future of the SMEs in the Visegrad4 Group. Ed.:Mihajlovic I. Possibilities for development of business cluster
network
between
SMEs from
Visegrad countries and Serbia. University of Belgrade, Technical Faculty in Bor. Bor, 2014. pp. 17-29. ISBN 978-86-6305-023-5

Borbás L.: Supporting SMEs in Central-Eastern Europe. Ed.: Michelberger P. Management, Enterprise and Benchmarking int he 21th Century. Óbuda
University
Keleti Károly
Faculty of Business and Management, Budapest, 2014. pp. 87-105. ISBN: 978-615-5460-06-7

Borbás L.: Access to finance as main chellange for European SMEs. Can COSME help between 2014-2020? 11th International Conference on Management,
Enterprise
and
Benchmarking. 1-2 June 2013. Budapest pp.227-233. ISBN 978-615-5018-12-1

Borbás L.: Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete Magyarországnak. Vállalkozásfejlesztés a XXI.században
tanulmánykötet
II. 147-
165.old.
Szerk: Nagy I.Z. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest 2012. ISBN: 978-615-5018-33-6.

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról. Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak. Harmadik , átdolgozott kiadás. Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium .
Budapest 2004.
 
Egyéb segédletek: Órai prezentációk
Honlapok: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/cip/cosme/
http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_vallalkozas&id=37
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm