Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Berecz József; Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az
információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. és 14. héten zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A controlling fogalma. Controlling gondolkodásmód, a controlling hasonlat értelmezése. A controlling helye a gazdálkodás-tudományok területén
2. Controlling funkciók. Controlling iskolák. A magyar controlling felfogás (Dobák, Francsovics)., a controlling lényege, controlling rendszer.
3. Az angolszász iskola fõbb tézisei (Anthony). Management controll. Stratégiai és operatív controlling.
4. A német controlling iskola. A controlling célja, koncepciója, rendszer szemlélete (kiemelten Küpper, Weber, Zünd, Spremann munkássága). Tartalmi elemek, lényeges megállapítások a német iskola szerint.
5. Vezetésorientált költségszámítás. Költségek tervezése és elemzése.
6. Befektetési döntések. Beruházás gazdaságossági vizsgálatok.
7. Controlling információs rendszer felépítése, tartalmi elemei, mûködése.
8. Controlling beszámolási rendszer felépítése, összetevõi. A vállalati éves beszámoló fõbb összefüggései. Elemzések a controlling beszámolóban.
9. Controlling mutatószám rendszerek. Példaértékû mutatószám rendszer (Preiszler) vizsgálata, értékelése.
10. A controlling rendszer kialakítása, befolyásoló tényezõi. A megvalósítás folyamata.
11. A controlling szervezet felépítése és mûködése. A controller szerepe.
12. Termelõ vállalkozás controlling rendszere.
13. Szolgáltató vállalat controlling rendszerének kialakítása és fejlesztése.
14. Felsõoktatás controlling, a rendszer felépítése, fõbb jellemzõi, mûködése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az elméleti és a gyakorlati számonkérések legalább 60%-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az
értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
 
Kötelező irodalom: IFUA HORVÁTH&PARTNERS - CONTROLLING Út egy hatékony controllingrendszerhez, Complex Budapest, 2008.
Francsovics Anna: Controlling integrált elmélete és gyakorlata, ÓE KGK Budapest, 2013.
Dr. Hanyecz Lajos: Modern vezetői controlling Gazdálkodás - menedzsmnet, Saldo Budapest, 2011.
Boda György - Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek, KJK-KERSZÖV Budapest, 2005
Anthony, R. N. – Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek, Panem Budapest, 2013