Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az adóztatás célját és alapelveit, az adó fogalmát, az adó fajtáit, az adózók jogait és kötelezettségeit és az adóhatóságok
jogait és
kötelezettségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
12. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az adóztatás célja és alapelvei: alkotmányos, adózási és eljárási elvek adóalany, adótárgy fogalma, személyi, területi, tárgyi hatály fogalma
2. Az adó fogalma, típusai: közvetlen, közvetett, központi, helyi adók és egyéb adók
3. Az adórendszer, adóhatóságok (APEH, VPOP, Illetékhivatal, önkormányzat jegyzõje) jogai és kötelezettségei
4. Az adózók jogai és kötelezettségei. Adózói magatartás. Adótervezés
5. Az adókötelezettség tág fogalma: a bejelentési, a nyilvántartási vagy könyvvezetési kötelezettség. A bizonylatok kiállítása: nyugat, számla, számlát helyettesítõ okmány
6. Adó-adóelõleg fizetési, bevallási kötelezettség, önadózás, önrevízió, adatszolgáltatás, elektronikus bevallás
7. A bevétel, a jövedelem, a költség fogalma és elszámolása az adótörvény szerint
8. Az adózással kapcsolatos eljárási szabályok Art.
9. Az adóellenõrzés szabályai
10. Jogkövetkezmények, szankciók
11. Az adóztatás nemzetközi története I. EK, OECD modell-egyezmény
12. Az adóztatás nemzetközi jellemzõi. II. adók és GDP összefüggése
13. EU jogharmonizációs szabályok a közvetett adókat illetõen
14. EU jogharmonizációs alapelvek a közvetlen adók területén
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás feltétele 1 db eredményes ZH megírása. Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Herich Gy. (2016): Adótan. Penta Unió Kiadó, Pécs
Herich Gy. (2006): A nemzetközi adózás. Adózás az EU-ban. Penta Unió Kiadó, Pécs,
Bencsik M., Szentkirályi A. (2011): Adózás alapjai. Elektronikus jegyzet, ÓE KGK, Budapest
Ajánlott irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG külön szám ADÓ
 
Egyéb segédletek: Nav.gov.hu; www.penta.hu; http://hvg.hu; http://adozona.hu