Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az adóztatás célját és alapelveit, az adó fogalmát, az adó fajtáit, az adózók jogait és kötelezettségeit és az adóhatóságok
jogait és
kötelezettségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
12. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az adóztatás története, célja, alapelvei: alkotmányos, adózási és eljárási elvek, adó-, adóalany,- adótárgy-, fogalma, közvetlen. közvetett adó.
2. Fõ adónemek: SZJA (VSZJA, EVA, EKHO, KATA, KIVA), TAO, ÁFA, (Áfa kulcsok, számla, e-számla, nyugta jellemzõi) Jövedéki adó.
3. Helyi adó törvény. helyi adók fajtái (Vagyontípusú, kommunális, iparûzési adó) Egyéb adók: öko adó, játékadó, regisztrációs adó, népegészségügyi –termékadó, pénzügyi tranzakciós illeték, baleseti adó. Ágazati különadók. Járulékok. Egyéb adójellegû kötelezettségek.
4. Adórendszer. Adóhatóságok (NAV VPOP, Állami Kincstár, Önkormányzat jegyzõje) jogai és kötelezettségei.
5. Az adózók jogai és kötelezettségei (az adókötelezettség tág fogalma). Adózói magatartás. Adótervezés.
6. Az adózás rendje (Art.) Önadózás, adóbevallások határideje, elektronikus bevallás, eljárási szabályok. Ellenõrzés. Jogkövetkezmények. Diákhitel az adózásban.
7. Az illetéktörvény. Vagyonszerzési illeték, eljárási illetékek.
8. Bevétel, kiadás, költség az adózásban. Jellemzõen elõforduló költségek. Igazolás nélkül elszámolható költségek.
9. A nemzetközi adóztatás jellemzõi. OECD modell egyezmény.
10. EU jogharmonizációs elvek. Áfa jogharmonizációja. EU TB koordinációs elvek. Új adó együttmûködési kódex .
11. Adótan a gyakorlatban. Adózók kartája. Cafeteria: béren kívüli juttatások fajtái közterhei, értékhatárai, egyes meghatározott juttatások fajtái, közteher vonzatai, adómentesen adható juttatások.
12. Adó és járulék kedvezmények a foglalkoztatás elõsegítésére, képzési támogatások, rehabilitációs kártya. ZH
13. Kedvezmények a szociális hozzájárulási adóból. Széchenyi kártya
14. PÓT. ZH írás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás feltétele 1 db eredményes ZH megírása. Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Herich Gy. (2016): Adótan. Penta Unió Kiadó, Pécs
Herich Gy. (2006): A nemzetközi adózás. Adózás az EU-ban. Penta Unió Kiadó, Pécs,
Bencsik M., Szentkirályi A. (2011): Adózás alapjai. Elektronikus jegyzet, ÓE KGK, Budapest

Ajánlott irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG külön szám ADÓ
 
Egyéb segédletek: Nav.gov.hu; www.penta.hu; http://hvg.hu; http://adozona.hu