Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Szabó Richard;
 
Előtanulmányi feltételek: Adózás alapjai, GSVAI1GMLD
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szak hallgatói ismerjék meg a magyar adórendszer jellemzõit, és sajátítsák el az adószámítások, és adóbevallások módszereit. Szerezzenek
jártasságot az elektronikus bevallások elkészítésében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A magyar adórendszer jellemzõi, SZJA jellemzõi, adó megállapítása, bevallása
2. A Társasági adó alanyai, sémája, adó kiszámítása, kedvezmények
3. Az ÁFA jellemzõi, alanyai, alapja, mértéke, ÁFA alanyi és tárgyi adómentesség, számítási módszerek, ÁFA bevallása
4. A helyi adók alanyi, fajtái, és egyéb adók. Az Art. szabályai
5. Az EU jogharmonizációs szabályai
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1db eredményes ZH megírása (elmélet + példák).
 
Kötelező irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG külön szám ADÓ
Herich Gy. (2016): Adótan. Penta Unió Kiadó, Pécs
Herich György (2016): Adó 2016 Teszt és példatár. Penta Unió Kiadó, Pécs
Ajánlott irodalom: Bencsik M. (2011): Adózási ismeretek. Oktatási segédlet. Elektronikus jegyzet. ÓE KGK, Budapest
ADÓ CD. HVG.
 
Egyéb segédletek: Nav.gov.hu; www.penta.hu; http://hvg.hu; http://adozona.hu