Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Szabó Richard;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVAI11GND Az adózás alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szak hallgatói ismerjék meg a magyar adórendszer jellemzõit, és sajátítsák el az adószámítások, és adóbevallások módszereit. Szerezzenek
jártasságot az elektronikus bevallások elkészítésében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A SZJA jellemzõi, személyi, területi, tárgyi hatálya.
2. Bevétel, jövedelem fogalma, adómentes és adóköteles jövedelem fajtái.
3. Az adóköteles jövedelem megállapításának fõ módjai. Összevonandó és különadózó jövedelmek fõ csoportjai.
4. Az összevont adóalap megállapítása, adótábla, az adó kiszámítása, kedvezmények levonása.
5. SZJA bevallás elkészítése.
6. A vállalkozói adóséma levezetése, átalányadózás.
7. Az EVA szerinti adózás, EKHO, õstermelõk, KATA.
8. A társasági adó alanyai, sémájának levezetése és osztalékadó, TAO.
9. A TAO adóalapjának korrekciós tételei, az adó kiszámítása, TAO kedvezmények.
10. Az ÁFA jellemzõi, alanyai, alapja, mértéke, alanyi és tárgyi adómentesség, fordított adózás.
11. Az Áfa számítási módszerei: normál, arányosítási és különös számítások, ÁFA bevallás.
12. A helyi adók jellemzõi, alanyai, fajtái és egyéb adójellegû kötelezettségek.
13. Az Art. eljárások, jogkövetkezmények, bevallások szabályai, Elektronikus bevallások.
14. Az EU közvetett és közvetlen adókra vonatkozó jogharmonizációs törvények.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1 db eredményes ZH megírása (elmélet + példák)
 
Kötelező irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG külön szám ADÓ
Herich Gy. (2016): Adótan. Penta Unió Kiadó, Pécs
Herich György (2016): Adó 2016 Teszt és példatár. Penta Unió Kiadó, Pécs
Ajánlott irodalom: Bencsik M. (2011): Adózási ismeretek. Oktatási segédlet. Elektronikus jegyzet. ÓE KGK, Budapest
ADÓ CD. HVG.
 
Egyéb segédletek: Nav.gov.hu; www.penta.hu; http://hvg.hu; http://adozona.hu