Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Megismerkedni az információs rendszerek alapjait képezõ adatbázisok tervezésével és üzemeltetésének különféle vonatkozásaival, az adatmodellezés
alapjaival és alapvetõ eszközeivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi dolgozat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak, elméleti alapvetés, a relációs adatbáziskezelés kialakulása és alapjai.
Modellalkotás, adatmodellezés, a jó adatmodell. Adatmodellezési alapfogalmak és modellezési technikák.
A rendundancia és a minimalitás követelménye.
2. Szemantikus normalizálás. Jellegzetes adatszerkezetek. Tipikus adatmodellezési hibák és gyökereik. Az ismeret útja az adattól az információig az adatbázison keresztül. Üzemeltetési hibák elkerülése: alkalmazási és fejlesztési adatszabványok. Adatbiztonság. Adatvédelem.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Egy dolgozat és a labormunka összevetése alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vagy szóbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Halassy Béla: Az adatbáziskezelés alapjai és titkai, IDG Budapest, 1995. vagy
Halassy Béla: Adatmodellezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
http://mek.oszk.hu/11100/11144/11144.pdf
Ajánlott irodalom: Részterületenként igény szerint